ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

为非作歹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为非作歹-, *为非作歹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为非作歹[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep on going, getting up, going out, robbing, stealing, fucking people over.[CN] 不断地为非作歹,打劫,偷摸,破坏 Trainspotting (1996)
They just wanted to return the seal. They aren't the criminals.[CN] 他们只是想做英雄 又不是为非作歹 Drunken Master II (1994)
The Japs are still raising hell.[CN] 鬼子还在为非作歹 Part IX (1989)
It's not for you to act like a bandit, and disregard us![CN] 绝不允许你为非作歹目中无人 Tai Chi II (1996)
No matter how often you go out and rob and fuck people over, you always need to get up and do it all over again.[CN] 也无论为非作歹多少次... 永远会一做再做 Trainspotting (1996)
We ain't gonna stand for no weirdness out here.[CN] 我们这里可不容忍任何人为非作歹 Friday the 13th (1980)
I couldn't break the law to achieve any goal.[CN] 做一些为非作歹的事 Project A 2 (1987)
So they think they are free to do any bad thing they want.[CN] 因此为非作歹肆无忌弹 Heaven & Earth (1993)
Not only for your sake but you can't go on causing destruction to anyone you happen to meet.[CN] 这不仅是为你好 你不能再对你遇到的人 为非作歹 Strangers on a Train (1951)
- This town ain't big enough for the two of us.[CN] 你休想在这里为非作歹 Toy Story (1995)
And so the dancing men, which had so often been the agents of evil, were finally used on the side of justice.[CN] 这些跳舞的小人 过去被用于为非作歹 这次终于用在了正途上 The Dancing Men (1984)
And you're through with all this nonsense, right?[CN] 你不会再为非作歹了吧? Trapped in Paradise (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top