ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

免責

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免責-, *免責*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責[めんせきがく, mensekigaku] (n) deductible [Add to Longdo]
免責金額[めんせききんがく, mensekikingaku] (n) deductible [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]
免責特権[めんせきとっけん, mensekitokken] (n,adj-no) diplomatic immunity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are covered with a $300 deductible.300ドルの免責額の保険でカバーされます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, the president already offered him immunity. He turned it down.[JA] ダメだ、彼は免責の提案を拒否してる Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.[JA] 完全な免責の保証と 彼女の犯罪記録の抹消が条件だ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Why are you giving me an escape clause?[CN] 你為什麼要給我免責條款? Fool Me Once (2010)
Immunity...[JA] 免責 The Dreamscape (2008)
You're worried about all those skeletons in your closet, but you have full immunity.[JA] 過去の罪を心配してるのかもしれないが 全て免責さ、大丈夫だ。 Vamonos (2007)
Like an escape clause.[CN] 就像是免責條款 Fool Me Once (2010)
- immunity, protection a chartered plane back to hong kong. - after you testify in open court.[JA] 免責特権に 身辺警護 香港までの飛行機を要求する 法廷での証言の後よ The Dark Knight (2008)
CTU protection and immunity.[JA] 保護と免責です Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2010)
To seek anmmmmity agreement from your agency,[JA] 免責契約を要求したんでしょう? The Dreamscape (2008)
You want immunity.[JA] 免責されたい? Pilot (2008)
Total immunity.[JA] 免責される Route Irish (2010)
You mean immunity.[JA] 免責のこと? The Dreamscape (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top