ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disclaimers

D IH0 S K L EY1 M ER0 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclaimers-, *disclaimers*, disclaimer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disclaimers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disclaimers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclaimer[N] ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่, Scan (2006)
What's with a body disclaimer when you're getting back your bag?ใบสละร่างกาย? ถ้าพี่อยากได้กระเป๋า Episode #1.16 (2010)
Hospital liability and disclaimer forms, and organ donor authorization.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยินยอม.. ให้บริจาคอวัยวะ 50/50 (2011)
Let me just preface this with a big disclaimer that screams, "I should have known better."ผมขอเริ่มเรื่อง ด้วยคำตะโกนร้องว่า ผมน่าจะรู้ Crying Wolf (2011)
Yeah, we read the disclaimers on those escort websites, too.Ja, wir haben die Disclaimer auf diesen Escort Webseiten auch gelesen. Angels (2014)
Disclaimer.DisclaimerDaddy's Home (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCLAIMER D IH0 S K L EY1 M ER0
DISCLAIMERS D IH0 S K L EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Ausschlussklausel {f} für Haftung [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
eine Gegenerklärung abgebento issue a disclaimer [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m} [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top