ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

免责声明

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免责声明-, *免责声明*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not meant to be a disclaimer... but everybody knows how I feel, you know, that I'm very protective of my men.[CN] 这并不意味着是 免责声明. 但所有人都知道我的感觉,你知道, 那我很保护我的男人。 Astronaut: The Last Push (2012)
That's the disclaimer.[CN] 这是免责声明 Vengeance, Part 3 (2012)
All right? You're gonna sign a waiver.[CN] 你们得签份免责声明 Dallas Buyers Club (2013)
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...[CN] 我们墙上贴有免责声明 对此我们不负责任... 我不... Scan (2006)
MAN: The views expressed are not necessarily the views of Pixar Animation Studios or the Walt Disney Company.[CN] 免责声明 Your Friend the Rat (2007)
A disclaimer, plus a donation of half the film's profits to a suicide awareness campaign.[CN] 免责声明 外加影片的一半收入 捐给自杀意识宣传活动 After the Fall (2012)
We put a disclaimer on the bottom of the can.[CN] 我们把一个免责声明 罐的底部。 Syrup (2013)
Every sentence regarding Martin should come with a disclaimer.[CN] 他们是充满了狗屎。 关于马丁的每一句话 应该有一个免责声明 Extraction (2013)
We'll give you a disclaimer at the beginning of the movie.[CN] 我们会在影片开首 给你们加上免责声明 After the Fall (2012)
Standard liability release forms.[CN] - 这是免责声明 A Sound of Thunder (2005)
Waiver form.[CN] 免责声明 Zindagi Na Milegi Dobara (2011)
That's why we have disclaimers...[CN] 所以我们会有免责声明 The Fix (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top