ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digressive

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digressive-, *digressive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digressive[ADJ] ซึ่งนอกเรื่อง, See also: ซึ่งเบี่ยงเบน
digressively[ADV] อย่างนอกเรื่อง, See also: อย่างเบี่ยงเบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digressive \Di*gress"ive\, a. [Cf. F. digressif.]
   Departing from the main subject; partaking of the nature of
   digression. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digressive
   adj 1: of superficial relevance if any; "a digressive allusion
       to the day of the week"; "a tangential remark" [syn:
       {digressive}, {tangential}]
   2: (of e.g. speech and writing) tending to depart from the main
     point or cover a wide range of subjects; "amusingly
     digressive with satirical thrusts at women's fashions among
     other things"; "a rambling discursive book"; "his excursive
     remarks"; "a rambling speech about this and that" [syn:
     {digressive}, {discursive}, {excursive}, {rambling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top