Search result for

aside

(67 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aside-, *aside*
Possible hiragana form: あしで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aside[ADV] ข้างๆ, See also: ไปด้านข้าง, Syn. to the side, to one side
aside[ADV] สำรอง, See also: เก็บเอาไว้ใช้
aside[ADV] ออกไปจาก, See also: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด, Syn. out of the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
seasider(ซีไซ'เดอะ) n. คนที่อยู่ชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
aside(n) การพูดป้องปาก
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asideการพูดป้อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Step aside! We have a long way to goไปได้แล้ว พวกเรายังต้องเดินทางอีกไกล Portrait of a Beauty (2008)
Move aside.หลีกไปน่า Beethoven Virus (2008)
Step aside, step asideหลีกทางด้วย หลีกทางด้วย Iljimae (2008)
Step aside!ถอยไป! Iljimae (2008)
Move aside!ถอยไปนะ Iljimae (2008)
Move aside!หลีกทาง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- That must be it! - Move aside!-มันต้องเป็ฯอย่างนั้นแน่! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Move aside!หลีกไป! หลีกไป! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Move aside!หลีกทาง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Move aside!หลีกทาง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
She wants me to step aside.นางต้องการให้หม่อมชั้นหลบทางไป The Other Boleyn Girl (2008)
Stand aside!หลบออกไป! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asideAfter dinner, George's dad took him aside.
asideAs he wants to buy a car, he puts aside money.
asideAside from fright she was not injured.
asideAside from fright, she was not injured.
asideAside from his salary, he receives money from investments.
asideAside from his work, he has no other interests.
asideAside from that, is there anything else you want?
asideAside from this he was in good health.
asideBill put aside a hundred dollars for his trip.
asideHe cast his old friends aside.
asideHe had some money in an account that he'd set aside for his kids.
asideHe just brushed aside any objections to the proposal.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save   FR: réserver ; mettre de côté
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down   FR: démissionner ; donner sa démission
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
นอกจาก[prep.] (nok jāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than   FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre

CMU English Pronouncing Dictionary
ASIDE    AH0 S AY1 D
ASIDES    AH0 S AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aside    (n) (@1 s ai1 d)
asides    (n) (@1 s ai1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerdem; außer; abgesehen vonaside from [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
さて置く;扠置く[さておく, sateoku] (v5k) (uk) to set aside [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
それ以外のものは[それいがいのものは, soreigainomonoha] (exp) aside from this; aside from these [Add to Longdo]
よそ見(P);余所見[よそみ, yosomi] (n,vs) looking away; looking aside; (P) [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アサイド[, asaido] (n) aside [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB [Add to Longdo]
シーサイド[, shi-saido] (n) seaside [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一旁[yī páng, ㄧ ㄆㄤˊ, ] aside; to the side of, #6,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aside \A*side"\, adv. [Pref. a- + side.]
   1. On, or to, one side; out of a straight line, course, or
    direction; at a little distance from the rest; out of the
    way; apart.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt set aside that which is full. --2 Kings
                          iv. 4.
    [1913 Webster]
 
       But soft! but soft! aside: here comes the king.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The flames were blown aside.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Out of one's thoughts; off; away; as, to put aside gloomy
    thoughts. "Lay aside every weight." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. So as to be heard by others; privately.
    [1913 Webster]
 
       Then lords and ladies spake aside.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {To set aside} (Law), to annul or defeat the effect or
    operation of, by a subsequent decision of the same or of a
    superior tribunal; to declare of no authority; as, to set
    aside a verdict or a judgment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aside \A*side"\, n.
   Something spoken aside; as, a remark made by a stageplayer
   which the other players are not supposed to hear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aside
   adv 1: on or to one side; "step aside"; "stood aside to let him
       pass"; "threw the book aside"; "put her sewing aside when
       he entered"
   2: out of the way (especially away from one's thoughts); "brush
     the objections aside"; "pushed all doubts away" [syn:
     {aside}, {away}]
   3: not taken into account or excluded from consideration; "these
     problems apart, the country is doing well"; "all joking
     aside, I think you're crazy" [syn: {apart}, {aside}]
   4: in a different direction; "turn aside"; "turn away one's
     face"; "glanced away" [syn: {away}, {aside}]
   5: placed or kept separate and distinct as for a purpose; "had a
     feeling of being set apart"; "quality sets it apart"; "a day
     set aside for relaxing" [syn: {aside}, {apart}]
   6: in reserve; not for immediate use; "started setting aside
     money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has
     a nest egg tucked away for a rainy day" [syn: {aside}, {by},
     {away}]
   n 1: a line spoken by an actor to the audience but not intended
      for others on the stage
   2: a message that departs from the main subject [syn:
     {digression}, {aside}, {excursus}, {divagation},
     {parenthesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top