ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-difficult-

D IH1 F AH0 K AH0 L T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: difficult, *difficult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficult[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy

English-Thai: Nontri Dictionary
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
- I'm very difficult to live with.- ผมเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก Rebecca (1940)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 Angry Men (1957)
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. 12 Angry Men (1957)
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
Difficult is it? To get your teeth into?มันเป็นผู้ใหญ่เกินไป ยากเกินไปที่เธอจะเข้าใจ ใช่ไหม The Little Prince (1974)
I don't know how many roses, but if it's too difficult to draw... No. No.ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่มันยากเกินกว่าจะวาดได้... The Little Prince (1974)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
difficultAccess to the mountaintop is difficult.
difficultAfter losing his job he went through a very difficult time.
difficultA habit is very difficult to shake off once it is formed.
difficultAi finds it difficult to make friends with Ken.
difficultAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
difficultAlthough it is a very difficult task, I will do my best.
difficultA new difficulty has arisen.
difficultA new difficulty presented itself.
difficultAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
difficultA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
difficultA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากเข็ญ[ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ยากเข็ญ[ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULT D IH1 F AH0 K AH0 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficult (j) dˈɪfɪkəlt (d i1 f i k @ l t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ, / ] difficult, #4,418 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwer vermittelbardifficult to place [Add to Longdo]
schwer zu erklärendifficult of explanation [Add to Longdo]
schwer zugänglichdifficult to access [Add to Longdo]
schwerverständlich {adj}difficult to understand [Add to Longdo]
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstendifficult | more difficult | most difficult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, a. [From {Difficulty}.]
   1. Hard to do or to make; beset with difficulty; attended
    with labor, trouble, or pains; not easy; arduous.
    [1913 Webster]
 
   Note: Difficult implies the notion that considerable mental
      effort or skill is required, or that obstacles are to
      be overcome which call for sagacity and skill in the
      agent; as, a difficult task; hard work is not always
      difficult work; a difficult operation in surgery; a
      difficult passage in an author.
      [1913 Webster]
 
         There is not the strength or courage left me to
         venture into the wide, strange, and difficult
         world, alone.           --Hawthorne.
      [1913 Webster]
 
   2. Hard to manage or to please; not easily wrought upon;
    austere; stubborn; as, a difficult person.
 
   Syn: Arduous; painful; crabbed; perplexed; laborious;
     unaccommodating; troublesome. See {Arduous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, v. t.
   To render difficult; to impede; to perplex. [R.] --Sir W.
   Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difficult
   adj 1: not easy; requiring great physical or mental effort to
       accomplish or comprehend or endure; "a difficult task";
       "nesting places on the cliffs are difficult of access";
       "difficult times"; "why is it so hard for you to keep a
       secret?" [syn: {difficult}, {hard}] [ant: {easy}]
   2: hard to control; "a difficult child", "an unmanageable
     situation" [syn: {unmanageable}, {difficult}] [ant:
     {manageable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top