Search result for

dental

(105 entries)
(0.062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dental-, *dental*
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dental[ADJ] เกี่ยวกับฟัน
dental floss[N] ไหมขัดฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
dental(adj) เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับฟัน
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidental(n) เหตุบังเอิญ
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
occidental(n) ทางทิศตะวันตก,ทางภาคตะวันตก
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dental๑. -ฟัน [มีความหมายเหมือนกับ odontic]๒. -ทันตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental๑. -ฟัน๒. -ทันตกรรม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental alveolus; alveolar cavity; alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental archส่วนโค้งแนวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental articulationการไถฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental articulator; articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental biophysicsวิชาชีวฟิสิกส์เชิงทันตกรรม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental calculus; dental tophus; odontolithหินน้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ calculus ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental calculus; odontolith; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental cariesฟันผุ [มีความหมายเหมือนกับ caries ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Dental acrylic resinเรซินอะคริลิกทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental anxietyความวิตกกังวลต่อทันตกรรม [TU Subject Heading]
Dental archส่วนโค้งแนวฟัน [TU Subject Heading]
Dental Archแนวโค้งฟัน,โค้งที่ฟันเรียงตัว [การแพทย์]
Dental assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Dental Assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์,ทันตแพทย์,ผู้ช่วย [การแพทย์]
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Dental Calculusหินปูนฟัน,หินน้ำลาย,จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing. No matches on prints, DNA, dental.ไม่มี,ไม่มีอะไรเลย ลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ ฟัน The Dark Knight (2008)
Only way to get it out of Ethiopia at the time was to have it declared as dental equipment.ทางเดียวที่จะนำมัน ออกจากเอธิโอเปียได้ขณะนั้น คือต้องแจ้งว่าเป็นเครื่องมือทันตแพทย์ Up (2009)
They found dental remains.พวกเขาพบซากศพ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
"Comely dental hygienist ington, indiana."เป็นหมอฟัน จากบีลิงตัน อินเดียนา The Monster at the End of This Book (2009)
The dental hygienist in here?ทันตแพทย์สาวในนี้น่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
TODAY'S DENTAL RECORDS DO NOT MATCH WILLIAM HARRIS,เยี่ยมมาก เธอเจอแล้ว Soul Mates (2009)
That's Orson's dental Innovator of the Year award.นั่นมันรางวัลนักคิดค้นทางทันตกรรมแห่งปีของออร์สันน่ะ Marry Me a Little (2009)
Including, but not limited to... the dental plan and vacation days.รวมไปถึง การวางแผนทำฟัน และวันหยุด Chuck Versus the First Kill (2009)
Dental plan?นัดทำฟัน? Chuck Versus the First Kill (2009)
The doctor's dental records confirmed their theory.ประวัติทางทันตกรรมของหมอ ยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกัน Everybody Says Don't (2009)
Ma'am, we've got his dental records.คุณครับ เรามีประวัติทางทันตกรรมของเขา Everybody Says Don't (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dentalHow much will it cost to get a dental cleaning?
dentalThe woman dental hygienist said to me, lying down in the chair, "Right, please open your mouth."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำฟัน[N] dentist, See also: dental surgeon, Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์, Example: แถวท่าพระจันทร์มีช่างทำฟันตั้งแผงทำฟันอยู่หลายราย
ทันตสาธารณสุข[N] dental health, Example: เขาบริจาคเงินเข้ากองทุน สำหรับการพัฒนาการศึกษาด้านทันตสาธารณสุข, Thai definition: กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพฟันของประชาชน
ทันตชะ[N] dental consonant, See also: letter with sound from the teeth, Thai definition: อักษรที่มีเสียงเกิดจากฟัน ได้แก่พยัญชนะวรรค ด และ ล ส ฦ ฦๅ, Notes: (บาลี)
ไหมขัดฟัน[N] dental floss, Example: หลังจากแปรงฟันแล้ว ควรใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดฟันอีกครั้ง, Thai definition: อุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน มีลักษณะเป็นเหมือนเส้นด้าย
ไหมขัดฟัน[N] dental floss, Example: หลังจากแปรงฟันแล้ว ควรใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดฟันอีกครั้ง, Thai definition: อุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน มีลักษณะเป็นเหมือนเส้นด้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tangjai) EN: unintentionally ; accidentally   
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTAL    D EH1 N T AH0 L
DENTAL    D EH1 N AH0 L
DENTALS    D EH1 N T AH0 L Z
DENTALS    D EH1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dental    (j) (d e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dental {m}; Zahnlaut {m}dental [Add to Longdo]
Dentallaut {m}dental sound [Add to Longdo]
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse [Add to Longdo]
Zahnarztpraxis {f}dental practice [Add to Longdo]
Zahnlabor {n}dental laboratory [Add to Longdo]
Zahnpflege {f}dental care; dental hygiene [Add to Longdo]
Zahnschmelz {m}dental enamel [Add to Longdo]
Zahnseide {f} | sich die Zähne mit Zahnseide reinigen | mit Zahnseide reinigen | Mundhygiene mit Zahnseidedental floss; floss | to floss one's teeth | to floss | flossing [Add to Longdo]
Zahnsteinentfernung {f}dental clearance [Add to Longdo]
Zahntechniker {m} | Zahntechniker {pl}dental technician | dental technicians [Add to Longdo]
Zahnzement {m}dental cement [Add to Longdo]
Zahnarztbehandlung {f} [med.] | Zahnarztbehandlungen {pl}dental treatment | dental treatments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
アクシデンタル;アクスィデンタル[, akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙线[yá xiàn, ㄧㄚˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dental floss [Add to Longdo]
牙齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth [Add to Longdo]
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿 / ] dental transition (from milk teeth to adult teeth) [Add to Longdo]
齿音[chǐ yīn, ㄔˇ , 齿 / ] dental consonant [Add to Longdo]
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 齿 / ] dental caries; cavity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dental \den"tal\ (d[e^]n"tal), a. [L. dens, dentis, tooth: cf.
   F. dental. See {Tooth}.]
   1. Of or pertaining to the teeth or to dentistry; as, dental
    surgery.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) Formed by the aid of the teeth; -- said of certain
    articulations and the letters representing them; as, d and
    t are dental letters.
    [1913 Webster]
 
   {Dental formula} (Zool.), a brief notation used by zoologists
    to denote the number and kind of teeth of a mammal.
 
   {Dental surgeon}, a dentist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dental \Den"tal\, n. [Cf. F. dentale. See {Dental}, a.]
   1. An articulation or letter formed by the aid of the teeth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A marine mollusk of the genus {Dentalium}, with a
    curved conical shell resembling a tooth. See {Dentalium}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dental
   adj 1: of or relating to the teeth; "dental floss"
   2: of or relating to dentistry; "dental student"
   n 1: a consonant articulated with the tip of the tongue near the
      gum ridge [syn: {alveolar consonant}, {dental consonant},
      {alveolar}, {dental}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top