ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incidentally

IH2 N S IH0 D EH1 N T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incidentally-, *incidentally*, incidental
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
incidentally(adv) อีกประการหนึ่ง, Syn. by the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
incidentally(adv) โดยบังเอิญ, ในโอกาสนี้, อนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Incidentally when Hitler came in in Germany the same thing happened there investment shot up in Germany.ในเยอรมนีมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้น การลงทุนพุ่งสูงขึ้นในเยอรมนี The Corporation (2003)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
This incidentally is the first time anybody outside of a small group of scientists has seen this image.นี่คือครั้งแรก ที่คนภายนอกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กๆได้เห็นภาพนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Like Leah, who incidentally is into teachers.อย่างลีอาห์ ซึ่งบังเอิญว่าเธอชอบแนวอาจารย์ๆ Juno (2007)
Yeah, or you were wearing it, which incidentally puts you at the murder scene.อ๋อ หรือคุณอาจจะใส่มันอยู่ตอนนั้น ซึ่งมันจะทำให้คุณเข้าไปสู่เหตุการณ์ฆาตรกรรม Won't Get Fueled Again (2008)
I mean, the only way his blood could have gotten back into the cargo hold is if Lee transferred it incidentally after the attack.หมายความว่า ทางเดียว ที่เลือดของเขาจะเข้าไปอยู่ที่ ท้ายรถได้ก็คือติดตัวลีไป Pu'olo (2012)
This represents your acknowledgement of the risks that you are about to face... as well as your agreement to strict confidentiality, which incidentally if you break... will result in you and your next of kin being in that bag.ซึ่งจะถือว่าเป็นการยอมรับ ความเสี่ยงที่พวกเธอจะเจอ... รวมทั้งเป็นการตกลง Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incidentallyIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
incidentallyIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
incidentallyIncidentally this room doesn't have anything like an air-conditioner. All it has is a fan.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCIDENTALLY IH2 N S IH0 D EH1 N T AH0 L IY0
INCIDENTALLY IH2 N S IH0 D EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incidentally (a) ˌɪnsɪdˈɛntəliː (i2 n s i d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally [Add to Longdo]
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]
序でながら;序ながら[ついでながら, tsuidenagara] (n) (uk) (See 序でに) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion [Add to Longdo]
序でに(P);序に[ついでに, tsuideni] (adv) (uk) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion; (P) [Add to Longdo]
折も折[おりもおり, orimoori] (exp, adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]
其れはそうと[それはそうと, sorehasouto] (exp) (uk) by the way; incidentally [Add to Longdo]
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incidental \In`ci*den"tal\, a.
   Happening, as an occasional event, without regularity; coming
   without design; casual; accidental; hence, not of prime
   concern; subordinate; collateral; as, an incidental
   conversation; an incidental occurrence; incidental expenses.
   [1913 Webster]
 
      By some, religious duties . . . appear to be regarded .
      . . as an incidental business.      --Rogers.
 
   Syn: Accidental; casual; fortuitous; contingent; chance;
     collateral. See {Accidental}. -- {In`ci*den"tal*ly},
     adv. -- {In`ci*den"tal*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        I treat either or incidentally of colors. --Boyle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incidentally
   adv 1: introducing a different topic; in point of fact;
       "incidentally, I won't go to the party" [syn: {by the
       way}, {by the bye}, {incidentally}, {apropos}]
   2: of a minor or subordinate nature; "these magnificent
     achievements were only incidentally influenced by Oriental
     models" [syn: {incidentally}, {accidentally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top