ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demurrer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demurrer-, *demurrer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to evidenceการคัดค้านพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to interrogatoriesการคัดค้านคำซักถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demurrer \De*mur"rer\, n.
   1. One who demurs.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A stop or pause by a party to an action, for the
    judgment of the court on the question, whether, assuming
    the truth of the matter alleged by the opposite party, it
    is sufficient in law to sustain the action or defense, and
    hence whether the party resting is bound to answer or
    proceed further.
    [1913 Webster]
 
   {Demurrer to evidence}, an exception taken by a party to the
    evidence offered by the opposite party, and an objecting
    to proceed further, on the allegation that such evidence
    is not sufficient in law to maintain the issue, and a
    reference to the court to determine the point. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demurrer
   n 1: (law) a formal objection to an opponent's pleadings [syn:
      {demur}, {demurral}, {demurrer}]
   2: (law) any pleading that attacks the legal sufficiency of the
     opponent's pleadings
   3: a defendant's answer or plea denying the truth of the charges
     against him; "he gave evidence for the defense" [syn:
     {defense}, {defence}, {denial}, {demurrer}] [ant: {criminal
     prosecution}, {prosecution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top