ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curbstone

K ER1 B S T OW2 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curbstone-, *curbstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curbstone[N] หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
CURBSTONE    K ER1 B S T OW2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordsteinanscheuerung {f}curbstone chafing [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curbstone \Curb"stone`\ (k?rb"st?n`), n.
   A stone set along a margin as a limit and protection, as
   along the edge of a sidewalk next the roadway; an edge stone.
   [1913 Webster]
 
   {Curbstone broker}. See under {Broker}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curbstone
   n 1: a paving stone forming part of a curb [syn: {curbstone},
      {kerbstone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top