ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cucurbit

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cucurbit-, *cucurbit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cucurbit(คิวเคอ'บิท) n. พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน แตงโม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cucurbitaceaeคิวเคอร์บิตาซี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟง[N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
แตง[n.] (taēng) EN: cucurbit   FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜科[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family [Add to Longdo]
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cucurbit \Cu*cur"bit\ Cucurbite
 \Cu*cur"bite\(k[-u]*k[^u]r"b[i^]t), n. [L. cucurbita a gourd:
   cf. F. cucurbite. See {Gourd}.] (Chem.)
   A vessel or flask for distillation, used with, or forming
   part of, an alembic; a matrass; -- originally in the shape of
   a gourd, with a wide mouth. See {Alembic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cucurbit
   n 1: any plant of the family Cucurbitaceae

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top