ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจักษ์

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจักษ์-, *ประจักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษ์[V] be evident, See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize, Syn. กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจ, ตระหนัก, Example: ข้อค้นพบของเขาทำให้โลกต้องประจักษ์ในอำนาจของวิธีการทางวิทยาศาสตร์, Thai definition: ปรากฏชัด อาจเป็นทางตาหรือใจก็ได้
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
ประจักษ์พยาน[N] eyewitness, Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์, Example: ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และสอบปากคำประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน, Thai definition: พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง
ประจักษ์แจ้ง[V] be evident, See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize, Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้, Example: พี่น้องประจักษ์แจ้งในการกระทำของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจักษ์พยานน. พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-evidentประจักษ์ชัดในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eye-witnessประจักษ์พยาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye witnessประจักษ์พยาน [ดู hearsay evidence ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be empirical. Look.คือเชิงประจักษ์ มอง Yellow Submarine (1968)
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์ Gandhi (1982)
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง Contact (1997)
For the mirror shows many things.กระจกบานนี้ จะทำให้เจ้าประจักษ์ในหลายสิ่ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม Mulan 2: The Final War (2004)
Or maybe to claim something lost long, long ago, maybe we'll never know, but one thing's for sure,และทวงสิทธิบางอย่าง ซึ่งควรเป็นของเขาเมื่อหลายๆปีก่อน บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แต่มีเรื่องหนึ่งที่เราล้วนประจักษ์... The Fog (2005)
I have witnessed firsthand the power of ideas.ฉันได้ประจักษ์กับตัวเองถึงพลังแห่งแนวคิด V for Vendetta (2005)
Barbarians howl.นัยน์ตาเราประจักษ์ สิ่งพิลึกพิลั่นที่ปรากฏ 300 (2006)
Use your reason.ให้เขาประจักษ์ถึงความเอื้ออาทร จากสรวงสวรรค์นี้ 300 (2006)
And to trust in the one thing I know with absolute clarity.และให้เชื่อในอย่างนึงที่ผมประจักษ์แจ้ง The British Invasion (2007)
That means we have an eyewitness.นั่นหมายความว่าเรามีประจักษ์พยาน Bang, Bang, Your Debt (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: be evident ; be certain ; be convinced ; be obvious ; be clear ; realize   FR: être sûr ; être évident ; être clair ; s'avérer ; être avéré
ประจักษ์ชัด[v. exp.] (prajak chat) EN: realize   
ประจักษ์พยาน[n. exp.] (prajak phayān) EN: eye witness = eyewitness   FR: témoin oculaire [m]
ประจักษ์แจ้ง[v. exp.] (prajak jaēng) EN: be evident   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyewitness[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ประจักษ์พยาน, Syn. onlooker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
ocular(adj) เห็นด้วยตา,ประจักษ์แก่ตา,เกี่ยวกับตา

German-Thai: Longdo Dictionary
konkret(adj adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน
offenbar(adj adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top