Search result for

เปรียบ

(79 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรียบ-, *เปรียบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การได้เปรียบหากไม่ปฎิบัติตามจะตัดสิทธิ์นักกีฬา รวมทั้งผลการแข่งขันของทีมนั้น ๆ
เงินเปรียบเทียบปรับfine penalty money

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรียบ[V] compare, See also: draw a parallel between, Syn. เทียบ, เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: กวีไทยมักเปรียบผู้หญิงกับดอกไม้หรือไม่ก็งูพิษ, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
เปรียบ[V] like, See also: comparable to, similar to, have similarity to, Syn. เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง, Ant. ผิดแผก, Example: ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน
เปรียบกับ[V] compare with, See also: be comparable to, bear comparison with, Syn. เทียบกับ, เปรียบเทียบ, Example: จำนวนผู้หญิงที่เล่นเดิมพันพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
เปรียบเปรย[V] insinuate, See also: imply, allude to, hint, Syn. กระทบกระเทียบ, กระทบ, Example: พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 3 มีเรื่องหนึ่งที่ทรงเปรียบเปรยข้าราชการฝ่ายในบางท่านที่ได้ดีแล้วลืมตัว, Thai definition: กล่าวกระทบกระเทียบลอยๆ
เปรียบเทียบ[V] compare, See also: draw a comparison between, Syn. เปรียบ, เทียบ, วัด, Example: เราจะตีความหมายงานศิลปะได้โดยเปรียบเทียบกับงานของผู้อื่นซึ่งทำให้เราสามารถวัดคุณค่าของงานชิ้นนั้นได้, Thai definition: พิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน
เปรียบเสมือน[V] be compared as, See also: be like as, Syn. เปรียบเหมือน, เปรียบ, Example: ความบริสุทธิ์สดใสของเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไร้มลทิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรียบ(เปฺรียบ) ก. เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน, ถ้าเอามาเทียบกันดูแล้ว ฝ่ายที่มีภาษีกว่า เรียกว่า ได้เปรียบฝ่ายที่เป็นรอง เรียกว่า เสียเปรียบ, ถ้าจะเอาฝ่ายตนให้มีภาษีข้างเดียว เรียกว่า เอาเปรียบ.
เปรียบประดุจดัง, เปรียบเหมือน, เปรียบเสมือนก. ประดุจดัง, เหมือน, เสมือน, ราวกะ, เพียงดัง.
เปรียบปราย, เปรียบเปรย(-ปฺราย, -เปฺรย) ว. อาการที่พูดว่ากระทบกระเทียบไม่เจาะจง.
เปรียบเทียบก. พิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน.
เปรียบเทียบน. การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดค่าปรับผู้กระทำผิดในคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดให้เปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settle the caseเปรียบเทียบคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Compareเปรียบเทียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
But that guy was taking advantage of you.แต่สองคนนั่นกำลังเอาเปรียบเธออยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
I just trashed your social value as a mother, and all I got was a little sarcasm.ฉันแค่พูดล้อเล่นเกี่ยวคุณค่า ทางสังคมของคุณเปรียบกับแม่ และทั้งหมดที่ฉันทำก็แค่แดกดันเล็กน้อย Joy (2008)
Don't try to walk in my shoes and I won't try to walk in yours.อย่าพยายามเอาเรื่องของฉัน ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณ Emancipation (2008)
At least compared to life in prison,ยังไม่แย่มาก ถ้าเปรียบกับชีวิตในคุก Last Resort (2008)
General, I have arranged a trap which will give you an advantage over the jedi.นายพล ข้าได้เตรียมกับดักไว้ให้แล้ว มันจะทำให้เจ้าได้เปรียบพวกเจได Destroy Malevolence (2008)
If we attack from above, they will have the advantage.ถ้าเราโจมตีจากด้านบน พวกมันก็จะยิ่งได้เปรียบ Downfall of a Droid (2008)
We're outgunned.เราเสียเปรียบพวกมัน Downfall of a Droid (2008)
But I have the same advantage.แต่ข้าเองก็ได้เปรียบอย่างเดียวกัน Excalibur (2008)
Kakarrot, that wasn't fair-คาคาล็อต นั่นมันเอาเปรียบกันชัดๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Don't let your overconfidence give Gunray another advantage, Ahsokaอย่าให้ความมั่นใจของเจ้า ยังความได้เปรียบแก่กันเรย์ อาโซก้า Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison   FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match   FR: être comparable
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between   FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
เปรียบเทียบกับ[adj.] (prīepthīep kap) FR: synonyme de

English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] เปรียบเทียบกับ
allegorize[VT] เปรียบเทียบ
allegorize[VI] เปรียบเทียบ, Syn. compare
between[PREP] เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
cf.[ABBR] เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
collate[VT] เปรียบเทียบ, Syn. compare, relate
compare[VI] เปรียบเทียบ
compare[VT] เปรียบเทียบ, Syn. assess, correlate, collate
contrast[VT] เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, Syn. counterpoint
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์,ข้อได้เปรียบ
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
比べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
例える[たとえる, tatoeru] Thai: เปรียบเปรย English: to compare
例える[たとえる, tatoeru] Thai: เปรียบคล้ายกับ English: to liken
比べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top