Search result for

clinical

(63 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clinical-, *clinical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clinical[ADJ] ที่เกี่ยวกับคลินิค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clinical(คลิน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับคลินิก

English-Thai: Nontri Dictionary
clinical(adj) เกี่ยวกับคลินิก,เกี่ยวกับสถานพยาบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clinical-ด้านการรักษา, -คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical chemistryเคมีคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical crownตัวฟันทางคลินิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clinical diagnosisการวินิจฉัยทางคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical medicineเวชศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical microbiologyจุลชีววิทยาคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical microscopyจุลทรรศนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical nutritionโภชนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical pathologyพยาธิวิทยาคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical rootรากฟันทางคลินิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clinical Applicationsการใช้ในทางคลีนิค [การแพทย์]
Clinical Aspectsลักษณะทางคลีนิค [การแพทย์]
Clinical Assessmentการประเมินทางคลินิค,การวัดโดยวิธีตรวจทางการแพทย์,การวัดทางการแพทย์ [การแพทย์]
Clinical biochemistryชีวเคมีคลินิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clinical chemistryเคมีคลินิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clinical chemistry testsการทดสอบทางเคมีคลินิก [TU Subject Heading]
Clinical Chemistry Testsการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก [การแพทย์]
Clinical Clerkshipการศึกษาทางคลินิค [การแพทย์]
Clinical Cluesลักษณะทางคลีนิค [การแพทย์]
Clinical Competenceเกณฑ์มาตรฐานแพทย์ฝึกหัดของแพทย์สภา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย Adverse Events (2008)
Clinical trials involve experimental drugs.วิธีการทางคลีนิค\ เกี่ยวพันกับการทดสอบยาต่างๆ Adverse Events (2008)
(Kutner) we can rule out the clinical trial drugs at this point.ในจุดนี้... เราต้องลืมกฎของคลีนิค\ ในการทดสอบยา Adverse Events (2008)
I've been asked to help run a clinical trial.ฉันอยากไปช่วยการทดลองทางคลีนิค Emancipation (2008)
Clinical trials take time. Your time is my time.การลงคลีนิคใช้เวลามาก เวลาของคุณคือเวลาของผม Emancipation (2008)
I'm guessing he said no to the clinical trials.ฉันเดาว่าเขาบอกว่า\ ไม่ให้คุณออกตรวจคลีนิค Emancipation (2008)
I want to do clinical trials.ผมต้องการลงตรวจการทดลองคลีนิค Emancipation (2008)
I'm consulting on some clinical trialsผมอยากปรึกษาเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกบางอย่าง Last Resort (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
You were clinically dead for two hours.คุณตายไปแล้วจริง ๆ สองชั่วโมง Babylon A.D. (2008)
The man is a master. clinical psychopath. Three time consecutive life sentences.แม่งโปร, นักฆ่าโรคจิต Death Race (2008)
He was clinically dead,เค้าน่าใกล้ตายแล้ว Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clinicalIn 2000 Japan's health care system was the best in the world, but since clinical internship was introduced in 2003 it has clearly deteriorated.
clinicalThe clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาคลีนิก[n. exp.] (jittawitthayā khlinik) EN: clinical psychology   FR: psychologie clinique [f]
ปรอท[n.] (parøt) EN: thermometer ; clinical thermometer   FR: thermomètre [m] ; thermomètre médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINICAL    K L IH1 N AH0 K AH0 L
CLINICAL'S    K L IH1 N IH0 K AH0 L Z
CLINICALLY    K L IH1 N IH0 K AH0 L IY0
CLINICALLY    K L IH1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clinical    (j) (k l i1 n i k l)
clinically    (a) (k l i1 n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fieberthermometer {n}clinical thermometer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study [Add to Longdo]
検温器[けんおんき, ken'onki] (n) clinical thermometer [Add to Longdo]
研修医制度[けんしゅういせいど, kenshuuiseido] (n) (See インターン制度) clinical internship system [Add to Longdo]
治験[ちけん, chiken] (n) clinical trial; (P) [Add to Longdo]
体温器[たいおんき, taionki] (n) clinical thermometer [Add to Longdo]
病歴[びょうれき, byoureki] (n,adj-no) clinical (case) history [Add to Longdo]
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection [Add to Longdo]
臨床[りんしょう, rinshou] (adj-no) clinical (e.g. pathology, physiology); (P) [Add to Longdo]
臨床データ[りんしょうデータ, rinshou de-ta] (n) clinical data [Add to Longdo]
臨床医学[りんしょういがく, rinshouigaku] (n) clinical medicine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression [Add to Longdo]
缺乏症[quē fá zhèng, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ, ] clinical deficiency [Add to Longdo]
临床[lín chuáng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] clinical [Add to Longdo]
体温表[tǐ wēn biǎo, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄅㄧㄠˇ, / ] clinical thermometer [Add to Longdo]
体温计[tǐ wēn jì, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄐㄧˋ, / ] clinical thermometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clinical \Clin"ic*al\ (kl[i^]n"[i^]k*al), Clinic \Clin"ic\
   (kl[i^]n"[i^]k), a. [Gr. kliniko`s, fr. kli`nh bed, fr.
   kli`nein to lean, recline: cf. F. clinique. See {Lean}, v.
   i.]
   1. Of or pertaining to a bed, especially, a sick bed.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a clinic, or to the study of disease
    in the living subject.
    [1913 Webster]
 
   {Clinical baptism}, baptism administered to a person on a
    sick bed.
 
   {Clinical instruction}, instruction by means of clinics.
 
   {Clinical lecture} (Med.), a discourse upon medical topics
    illustrated by the exhibition and examination of living
    patients.
 
   {Clinical medicine}, {Clinical surgery}, that part of
    medicine or surgery which is occupied with the
    investigation of disease in the living subject.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clinical
   adj 1: relating to a clinic or conducted in or as if in a clinic
       and depending on direct observation of patients;
       "clinical observation"; "clinical case study"
   2: scientifically detached; unemotional; "he spoke in the
     clipped clinical monotones typical of police testimony"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top