Search result for

chairman

(72 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chairman-, *chairman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chairman[N] คนลากรถลาก
chairman[N] ประธาน, Syn. chairperson, president
chairman[VT] เป็นประธาน, Syn. chair
chairmanship[N] ความเป็นประธาน, See also: ความเป็นหัวหน้า, Syn. headship, chair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen

English-Thai: Nontri Dictionary
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. John Beecher, Vice Chairman of the NSA.ดร.จอห์น บีเชอร์ รองประธานของเอ็นเอสเอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
With the 60th Birthday of the godfather of Macau Casino, Chairman Steve Packer...ในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของเจ้าพ่อคาสิโน ของมาเก๊า, ท่านประธานสตีเวน เพ็กเกอร์... Episode #1.9 (2008)
Please enjoy all you can tonight while celebrating Chairman Steve Packer's birthday.กรุณาสนุกให้เต็มที่ในคืนนี้ ขณะที่ ฉลองวันเกิดของท่านประธานสตีเวน เพ็กเกอร์. กุ๊กแดฮวา. เขาเป็นนักธุรกิจคาสิโนที่มีอิทธิพลมาก Episode #1.9 (2008)
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง Frost/Nixon (2008)
And then across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well, they stared at one another, too.ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า ก็เริ่มคุยกันและกัน อยู่ตรงนั้น Frost/Nixon (2008)
You see, he and Mao didn't get along, and Khrushchev knew that the Chairman would talk to me, no one else.รู้มั้ย เขาและประธานเหม๋า ไม่เอาด้วย และครูซเชฟรู้แล้วว่าประธานที่ประชุม คงมาคุยกับผม ไม่ใช่คนอื่น Frost/Nixon (2008)
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย Pathology (2008)
Steve, I'm just a humble Junior Senator from New York, but as Chairman of the Senate Commissionถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างยิ่งของชาวอเมริกันทั่วๆไป สตีฟ ผมเป็นแค่วุฒิสมาชิกหน้าใหม่จากนิวยอร์ค แต่เพราะเป็นประธานของ คณะกรรมการวุฒิสภา Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Flight Chairman throughout West Beverly Hills.ไฟล์ท57 ต้อนรับสู่ฟิลาเดเฟีย. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We take our orders direct from Chairman Morshower.เราได้รับคำสั่งดดยตรง จากหัวหน้า มอนเชาเวอร์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Well, I'll see your chairman and the Joint Chiefs of Staff but I will raise you a President of the United States.งั้นก็มาดูกันว่า หัวหน้า ผบ.เหล่าทัพ กับประธานาธิบดี ใครจะใหญ่กว่ากัน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This guy's a legend, like--like the Chairman of the Board.ท่านเนี๊ย ระดับตำนานเลย เป็นตำนานระดับประธานบอร์ด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chairmanAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
chairmanAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
chairmanBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
chairmanHe accepted his appointment as chairman.
chairmanHe acted as chairman.
chairmanHe addressed himself to the chairman.
chairmanHe is Mr Brown, chairman of the committee.
chairmanHe is the chairman of the committee.
chairmanHe served as chairman for three years.
chairmanHe's resigned his position as chairman of the committee.
chairmanHe was appointed chairman.
chairmanHe was elected chairman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆนายก[N] Chairman of the Ecclesiastical
ประธานที่ประชุม[N] chairman, See also: president, Count unit: คน, ท่าน
สภานายก[N] president, See also: chairman, Syn. สภาบดี, Thai definition: ผู้เป็นประธานในที่ประชุม, Notes: (สันสกฤต)
นายก[N] president, See also: chairman, Syn. ผู้นำ, Example: ท่านนายกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมได้อย่างกินใจ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะบริหารบ้านเมือง
ประธานกรรมการ[N] committee chairman, See also: chairman of the board, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, Count unit: คน
ประธาน[N] president, See also: chairman, chief, leader, Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ, Example: ประธานบริษัทจัดงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายก[n.] (nāyok) EN: president ; chief ; chairman   FR: président [m]
ผู้เป็นประธาน[n. exp.] (phū pen prathān) EN: president ; chairman   
ประธาน[n.] (prathān) EN: chairman ; president ; chief ; leader   FR: président [m]
รองประธาน[n.] (røng-prathān) EN: vice-chairman   FR: vice-président [m]
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyok) EN: Chairman of the Ecclesiastical   
สภานายก[n.] (saphānāyok) EN: president ; chairman   FR: président [m]
ตำแหน่งประธาน[n. exp.] (tamnaeng prathān) EN: chairmanship   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAIRMAN    CH EH1 R M AH0 N
CHAIRMAN'S    CH EH1 R M AH0 N Z
CHAIRMANSHIP    CH EH1 R M AH0 N SH IH2 P
CHAIRMANSHIPS    CH EH1 R M AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chairman    (n) (ch e@1 m @ n)
chairmanship    (n) (ch e@1 m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtsratsvorsitzende {m,f}; Aufsichtsratsvorsitzenderchairman of the board [Add to Longdo]
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee [Add to Longdo]
Parteivorsitzende {m} | Parteivorsitzenden {pl}chairman of a party | chairmen of a party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェアマン[, chieaman] (n) chairman; (P) [Add to Longdo]
委員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president [Add to Longdo]
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P) [Add to Longdo]
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P) [Add to Longdo]
議長を務める[ぎちょうをつとめる, gichouwotsutomeru] (exp,v1) to act as chairman [Add to Longdo]
国家公安委員会委員長[こっかこうあんいいんかいいいんちょう, kokkakouan'iinkaiiinchou] (n) National Public Safety Commission Chairman [Add to Longdo]
国家公安委員長[こっかこうあんいいんちょう, kokkakouan'iinchou] (n) (abbr) (See 国家公安委員会委員長) National Public Safety Commission Chairman [Add to Longdo]
座長[ざちょう, zachou] (n) chairman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader [Add to Longdo]
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] chairman; director-general (of a company etc) [Add to Longdo]
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] chairman of the board; chairman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chairman \Chair"man\, n.; pl. {Chairmen}.
   1. The presiding officer of a committee, or of a public or
    private meeting, or of any organized body.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose business it is to cary a chair or sedan.
    [1913 Webster]
 
       Breaks watchmen's heads and chairmen's glasses.
                          --Prior.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chairman
   n 1: the officer who presides at the meetings of an
      organization; "address your remarks to the chairperson"
      [syn: {president}, {chairman}, {chairwoman}, {chair},
      {chairperson}]
   v 1: act or preside as chair, as of an academic department in a
      university; "She chaired the department for many years"
      [syn: {chair}, {chairman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top