ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประธาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประธาน-, *ประธาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประธานในพิธี(n, phrase) Guest of Honor

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พระประธาน(n) principal Buddha image

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประธาน(adj) principal, See also: main, chief, Syn. สำคัญ, Thai Definition: ที่เป็นหลักสำคัญ
ประธาน(n) president, See also: chairman, chief, leader, Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ, Example: ประธานบริษัทจัดงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม
ประธาน(n) subject, Example: คำนามตำแหน่งหน้ากริยาคือประธานของประโยค, Count Unit: ตัว, Notes: ไวยากรณ์
ประธานรัฐสภา(n) Speaker of Parliament, See also: President of the National Assembly, Example: พรรคฝ่ายค้านพยายามรวบรวมเสียงของส.ส.เพื่อเข้าชื่อกันขอให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ประธานาธิบดี(n) president, Syn. ผู้นำ, ผู้ปกครอง, ประมุข, Example: ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ
ประธานกรรมการ(n) committee chairman, See also: chairman of the board, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, Count Unit: คน
ประธานที่ประชุม(n) chairman, See also: president, Count Unit: คน, ท่าน
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง(n) senior executive managing director

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานน. ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม เช่น ตำแหน่งประธานรัฐสภา ตำแหน่งประธานกรรมการ, เรียกผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม เช่น ประธานรัฐสภา ประธานกรรมการ.
ประธานว. ที่เป็นหลักสำคัญในที่นั้น ๆ เช่น พระประธาน.
ประธานน. ผู้กระทำ เช่น <u>เด็ก</u>วิ่ง เด็ก เป็นประธานของกริยา วิ่ง <u>คน</u>กินข้าว คน เป็นประธานของกริยา กิน.
ประธานน. ความเพียร มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรประธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน ๒. ปหานประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาประธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ๔. อนุรักขนาประธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม.
ประธานาธิบดี(ปฺระทานาทิบอดี, ปฺระทานาทิบบอดี) น. ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president pro temporeประธานชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief Justiceประธานศาลฎีกา (ไทย), ประธานศาลสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord High Chancellorประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presidentsประธานาธิบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, Mr. Chairman.- ใช่นายประธาน The Ugly American (1963)
The Presidency!ประธานาธิบดี Blazing Saddles (1974)
"As Honorary Chairman of the Welcoming Committee..."ในฐานะประธานคณะกรรมการต้อนรับ... Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
Presidentท่านประธานาธิบดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My story will interest you all especially our dear President;เรื่องราวของฉันจะสนใจท่าน... ...แด่ของเราโดยเฉพาะประธานาธิบดี; Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Dear Presidentแด่ประธานาธิบดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Dear President, three votes to oneแด่ประธานาธิบดี, สามการออกเสียงให้สิ่งนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The President wishes to be first, he is the most randyประธานาธิบดีปราถนา Nhe แรก,\คือแถบหนังในรองเท้าบริเวณสันเท้าส่วนมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประธาน[prathān] (n) EN: chairman ; president ; chief ; leader  FR: président [m]
ประธาน[prathān] (n) EN: subject  FR: sujet [m]
ประธานบริษัท[prathān børisat] (n, exp) EN: president of the company  FR: président de la société [m]
ประธานาธิบดี[prathānāthibødī] (n) EN: president (of a republic)  FR: président (d'un pays) [m] ; président de la république [m]
ประธานาธิบดี[prathānāthibødī] (adj) EN: presidential  FR: présidentiel
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā] (n, exp) EN: President of the United-States of America  FR: président des États-Unis d'Amérique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chairman(n) ประธาน, Syn. chairperson, president
chairperson(n) ประธาน, Syn. chairman, president
chairwoman(n) ประธานที่เป็นผู้หญิง
Chief Executive(n) ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
Lincoln, Abraham(n) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
Monroe(n) ประธานาธิบดีมอนโร (คนที่ห้า) ของอเมริกา
president(n) ประธานาธิบดี
president(n) ประธาน, See also: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร, Syn. director, chairman, VIP, Ant. laborer
prexy(n) ประธาน (คำสแลง)
Prez(n) ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphictyon(แอมฟิค' ทิยัน) n. รองประธานสภาของ amphictyony
canst(แคนสฺทฺ) auxv. ดูcan (ใช้เมื่อประธานเป็นthou)
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
cheerleadern. ประธานเชียร์
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen

English-Thai: Nontri Dictionary
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
nominative(n) ประธานของประโยค
presidency(n) ตำแหน่งประธานาธิบดี,ตำแหน่งประธาน
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน
provost(n) ประธาน,หัวหน้าพระ,นายกเทศมนตรี,พระครู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ceo(abbrev) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
社長[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会長[かいちょう, kaichou] (n) ประธานกรรมการบริหาร
実行委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n) ประธานกรรมการดำเนินงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
der(artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง, See also: ein
er(pron) เขา หรือ สรรพนามสำหรับคำนามเพศชายในรูปประธาน, See also: sie, es
esมัน เป็นสรรพนามสำหรับคำนามเพศกลางทั้งรูปประธาน(Nominativ) และกรรมตรง (Akkusativ)
ich(pron) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß.
du(pron) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน) เช่น Du bist groß.
sie(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
tu(n) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์, เธอ
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top