ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chair

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chair-, *chair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chair(n) เก้าอี้, See also: ม้านั่ง, ที่นั่ง, Syn. seat
chair(vt) ดำรงตำแหน่งประธาน, See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน, Syn. preside
chair(n) ตำแหน่งประธาน, Syn. chairmanship, headship
chair(n) ตำแหน่งศาสตราจารย์, Syn. professorship
chair(vt) นั่งเก้าอี้
chairman(n) คนลากรถลาก
chairman(n) ประธาน, Syn. chairperson, president
chairman(vt) เป็นประธาน, Syn. chair
chairwoman(n) ประธานที่เป็นผู้หญิง
chairperson(n) ประธาน, Syn. chairman, president

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chair(แชร์) n. เก้าอี้, ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน, -vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
rail chairn. ที่นั่งบนรางรถไฟ
reclining chairn. เก้าอี้นอน, เก้าอี้เอนกาย
rocking chairn. เก้าอี้โยก, , Syn. rocker
swivel chairn. เก้าอี้หมุน

English-Thai: Nontri Dictionary
chair(n) เก้าอี้, ตำแหน่ง
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน, เก้าอี้นวม
ROCKING rocking chair(n) เก้าอี้โยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Chair Letterการเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้ [การแพทย์]
Chair Sittingท่านั่งเก้าอี้ [การแพทย์]
Chairballแชร์บอล [TU Subject Heading]
Chairsเก้าอี้ [TU Subject Heading]
Chairs, Baranyเก้าอี้หมุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
Pass me that chair. Those two chairs are the old man's bed.ผ่านไปที่เก้าอี้ ทั้งสองเก้าอี้เตียงของชายชรา 12 Angry Men (1957)
Might eat it, I suppose. Seen one eat a rocking chair one time.มันอาจจะกินได้นะ ผมเห็นมันกินเก้าอี้โยกทีนึง Jaws (1975)
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This chair was vacant.เก้าอี้นี้เป็นที่ว่าง Clue (1985)
I started turning over chairs kicking lamps.ยกเก้าอี้ทุ่ม เตะโคมไฟ Casualties of War (1989)
Well, folks, better put the chairs back on the tables.ดีคนที่ดีกว่าใส่เก้าอี้กลับมาที่โต๊ะ The Russia House (1990)
I went from one chair in a little room to another.ฉันเกาะเก้าอี้ตัวนึง เดินไปหาอีกตัว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm up for the Douglas Chair at the university.ผมไปหา ดักกลาส แชร์ ที่มหาวิทยาลัย Basic Instinct (1992)
I got mad at Curley last night, kicked at him and missed - kicked a chair instead.เมื่อคืนฉันโมโหเคอร์ลีย์ เลยเตะเขา แต่พลาดไปโดนเก้าอี้แทน Of Mice and Men (1992)
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง Contact (1997)
- Oh, it's on the chair in the kitchen.- โอ้ก็อยู่บนเก้าอี้ในห้องครัว Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chairA cat jumped onto the chair and lay motionless.
chairA cat was sitting on the chair.
chairA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
chairAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
chairAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
chairAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
chairAre there enough chairs to go around?
chairAre there enough chairs to seat 12 people?
chairBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
chairBetty sat in the chair with her legs crossed.
chairBring a couple more chairs.
chairBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆนายก(n) Chairman of the Ecclesiastical
ประธานที่ประชุม(n) chairman, See also: president, Count Unit: คน, ท่าน
เก้าอี้(n) chair, See also: stool, seat, armchair, Example: ปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ แก้ไขด้วยการหาเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม มีส่วนพิงหลัง เอว ข้อศอก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ที่สำหรับนั่งมีขา ยกย้ายไปได้ มีมากชนิดด้วยกัน ถ้าเป็นเก้าอี้นั่งมีรูปต่างๆ โดยมากมีพนักพิง
เก้าอี้นั่ง(n) chair, See also: bench, stool, armchair, seat, Syn. เก้าอี้, Example: พ่อชอบสะสมเก้าอี้แบบแปลกๆ ทั้งเก้าอี้นั่ง เก้าอี้นอน และเก้าอี้โยก, Count Unit: ตัว
สภานายก(n) president, See also: chairman, Syn. สภาบดี, Thai Definition: ผู้เป็นประธานในที่ประชุม, Notes: (สันสกฤต)
นายก(n) president, See also: chairman, Syn. ผู้นำ, Example: ท่านนายกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมได้อย่างกินใจ, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะบริหารบ้านเมือง
ประธานกรรมการ(n) committee chairman, See also: chairman of the board, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, Count Unit: คน
ประธาน(n) president, See also: chairman, chief, leader, Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ, Example: ประธานบริษัทจัดงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม
เก้าอี้พนัก(n) chair, Example: เก้าอี้พนักมีฉลุลายสวยงาม, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาว[jāo] (n) EN: pulp ; flesh  FR: pulpe [ f ] ; chair [ f ]
เก้าอี้[kao-ī] (n) EN: chair  FR: chaise [ f ] ; siège [ m ]
เก้าอี้ดนตรี[kao-ī dontrī] (n, exp) EN: musical chairs  FR: chaise musicale [ f ]
เก้าอี้เข็นคนไข้[kao-ī khēn khon khai] (n, exp) EN: wheel chair  FR: chaise roulante [ f ]
เก้าอี้หมุน[kao-ī mun] (n, exp) EN: revolving chair  FR: chaise tournante [ f ]
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [ m ]
เก้าอี้ตัดผม[kao-ī tat phom] (n, exp) EN: barber's chair
เก้าอี้ทำฟัน[kao-ī tham fan] (n, exp) EN: dental chair  FR: siège de dentiste [ m ]
เก้าอี้หวาย[kao-ī wāi] (n, exp) EN: wicker chair ; rattan chair  FR: fauteuil en osier [ m ]
เก้าอี้โยก[kao-ī yōk] (n, exp) EN: rocking chair  FR: rocking-chair [ m ] ; fauteuil à bascule [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chair
chairs
chaired
chaires
chairez
chairing
chairman
chairmen
chairman's
chairwoman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chair
chairs
chaired
chairing
chairman
chairmen
chair-lift
chair-lifts
chairmanship

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主席[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ,  ] chairperson; premier; chairman #1,341 [Add to Longdo]
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ,   ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader #1,676 [Add to Longdo]
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ,    /   ] chairman of the board; chairman #3,103 [Add to Longdo]
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ,   /  ] chairman; director-general (of a company etc) #3,591 [Add to Longdo]
椅子[yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙,  ] chair #6,834 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] chair #8,333 [Add to Longdo]
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ,  ] chair designed to fit in corner of a room [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶色[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sessellift { m }; Sesselbahn { f }chair lift [Add to Longdo]
Stuhlbein { n }chair leg [Add to Longdo]
Vorsitz { m } | den Vorsitz führen | den Vorsitz übernehmenchair | to take the chair | to take the chair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P) #1,116 [Add to Longdo]
司会[しかい, shikai] (n, vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) #2,494 [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P) #2,953 [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (ctr) counter for chairs or seats #3,445 [Add to Longdo]
講座[こうざ, kouza] (n) (1) academic teaching unit; lectureship; professorial chair; (2) course (e.g. of lectures); (P) #3,572 [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf, adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) #4,502 [Add to Longdo]
主宰[しゅさい, shusai] (n, vs) supervision; chairmanship; (P) #7,828 [Add to Longdo]
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n, adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P) #8,290 [Add to Longdo]
椅子(P);倚子[いす, isu] (n) (1) chair; stool; (2) post; office; position; (P) #10,388 [Add to Longdo]
車椅子(P);車いす[くるまいす, kurumaisu] (n) wheelchair; folding push-chair; (P) #12,203 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
茶色[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chair \Chair\, v. t. [imp. & p. p. {Chaired}; p. pr. & vb. n.
   {Chairing}.]
   1. To place in a chair.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry publicly in a chair in triumph. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To function as chairperson of (a meeting, committee,
    etc.); as, he chaired the meeting.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chair \Chair\ (ch[^a]r), n. [OE. chaiere, chaere, OF. chaiere,
   chaere, F. chaire pulpit, fr. L. cathedra chair, armchair, a
   teacher's or professor's chair, Gr. ? down + ? seat, ? to
   sit, akin to E. sit. See {Sit}, and cf. {Cathedral},
   {chaise}.]
   [1913 Webster]
   1. A movable single seat with a back.
    [1913 Webster]
 
   2. An official seat, as of a chief magistrate or a judge, but
    esp. that of a professor; hence, the office itself.
    [1913 Webster]
 
       The chair of a philosophical school. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       A chair of philology.         --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. The presiding officer of an assembly; a chairman; as, to
    address the chair.
    [1913 Webster]
 
   4. A vehicle for one person; either a sedan borne upon poles,
    or two-wheeled carriage, drawn by one horse; a gig.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Think what an equipage thou hast in air,
       And view with scorn two pages and a chair. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. An iron block used on railways to support the rails and
    secure them to the sleepers.
    [1913 Webster]
 
   {Chair days}, days of repose and age.
 
   {To put into the chair}, to elect as president, or as
    chairman of a meeting. --Macaulay.
 
   {To take the chair}, to assume the position of president, or
    of chairman of a meeting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chair
   n 1: a seat for one person, with a support for the back; "he put
      his coat over the back of the chair and sat down"
   2: the position of professor; "he was awarded an endowed chair
     in economics" [syn: {professorship}, {chair}]
   3: the officer who presides at the meetings of an organization;
     "address your remarks to the chairperson" [syn: {president},
     {chairman}, {chairwoman}, {chair}, {chairperson}]
   4: an instrument of execution by electrocution; resembles an
     ordinary seat for one person; "the murderer was sentenced to
     die in the chair" [syn: {electric chair}, {chair}, {death
     chair}, {hot seat}]
   5: a particular seat in an orchestra; "he is second chair
     violin"
   v 1: act or preside as chair, as of an academic department in a
      university; "She chaired the department for many years"
      [syn: {chair}, {chairman}]
   2: preside over; "John moderated the discussion" [syn:
     {moderate}, {chair}, {lead}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chair /ʃɛʀ/ 
  flesh

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top