Search result for

common carrier

(13 entries)
(0.0695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -common carrier-, *common carrier*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
common carrierผู้ประกอบการขนส่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common carrierผู้ขนส่งสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common carrier; carrier, commonผู้ขนส่งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コモンキャリア[, komonkyaria] (n) common carrier [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[, komonkyariya-] (n) {comp} common carrier [Add to Longdo]
通信会社[つうしんがいしゃ, tsuushingaisha] (n) telco; telecommunications company; common carrier [Add to Longdo]
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] (n) {comp} common carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Common \Com"mon\, a. [Compar. {Commoner}; superl. {Commonest}.]
   [OE. commun, comon, OF. comun, F. commun, fr. L. communis;
   com- + munis ready to be of service; cf. Skr. mi to make
   fast, set up, build, Goth. gamains common, G. gemein, and E.
   mean low, common. Cf. {Immunity}, {Commune}, n. & v.]
   1. Belonging or relating equally, or similarly, to more than
    one; as, you and I have a common interest in the property.
    [1913 Webster]
 
       Though life and sense be common to men and brutes.
                          --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to or shared by, affecting or serving, all the
    members of a class, considered together; general; public;
    as, properties common to all plants; the common schools;
    the Book of Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Such actions as the common good requireth. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The common enemy of man.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Often met with; usual; frequent; customary.
    [1913 Webster]
 
       Grief more than common grief.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not distinguished or exceptional; inconspicuous; ordinary;
    plebeian; -- often in a depreciatory sense.
    [1913 Webster]
 
       The honest, heart-felt enjoyment of common life.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       This fact was infamous
       And ill beseeming any common man,
       Much more a knight, a captain and a leader. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Above the vulgar flight of common souls. --A.
                          Murphy.
    [1913 Webster]
 
   5. Profane; polluted. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What God hath cleansed, that call not thou common.
                          --Acts x. 15.
    [1913 Webster]
 
   6. Given to habits of lewdness; prostitute.
    [1913 Webster]
 
       A dame who herself was common.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Common bar} (Law) Same as {Blank bar}, under {Blank}.
 
   {Common barrator} (Law), one who makes a business of
    instigating litigation.
 
   {Common Bench}, a name sometimes given to the English Court
    of Common Pleas.
 
   {Common brawler} (Law), one addicted to public brawling and
    quarreling. See {Brawler}.
 
   {Common carrier} (Law), one who undertakes the office of
    carrying (goods or persons) for hire. Such a carrier is
    bound to carry in all cases when he has accommodation, and
    when his fixed price is tendered, and he is liable for all
    losses and injuries to the goods, except those which
    happen in consequence of the act of God, or of the enemies
    of the country, or of the owner of the property himself.
    
 
   {Common chord} (Mus.), a chord consisting of the fundamental
    tone, with its third and fifth.
 
   {Common council}, the representative (legislative) body, or
    the lower branch of the representative body, of a city or
    other municipal corporation.
 
   {Common crier}, the crier of a town or city.
 
   {Common divisor} (Math.), a number or quantity that divides
    two or more numbers or quantities without a remainder; a
    common measure.
 
   {Common gender} (Gram.), the gender comprising words that may
    be of either the masculine or the feminine gender.
 
   {Common law}, a system of jurisprudence developing under the
    guidance of the courts so as to apply a consistent and
    reasonable rule to each litigated case. It may be
    superseded by statute, but unless superseded it controls.
    --Wharton.
 
   Note: It is by others defined as the unwritten law
      (especially of England), the law that receives its
      binding force from immemorial usage and universal
      reception, as ascertained and expressed in the
      judgments of the courts. This term is often used in
      contradistinction from {statute law}. Many use it to
      designate a law common to the whole country. It is also
      used to designate the whole body of English (or other)
      law, as distinguished from its subdivisions, local,
      civil, admiralty, equity, etc. See {Law}.
 
   {Common lawyer}, one versed in common law.
 
   {Common lewdness} (Law), the habitual performance of lewd
    acts in public.
 
   {Common multiple} (Arith.) See under {Multiple}.
 
   {Common noun} (Gram.), the name of any one of a class of
    objects, as distinguished from a proper noun (the name of
    a particular person or thing).
 
   {Common nuisance} (Law), that which is deleterious to the
    health or comfort or sense of decency of the community at
    large.
 
   {Common pleas}, one of the three superior courts of common
    law at Westminster, presided over by a chief justice and
    four puisne judges. Its jurisdiction is confined to civil
    matters. Courts bearing this title exist in several of the
    United States, having, however, in some cases, both civil
    and criminal jurisdiction extending over the whole State.
    In other States the jurisdiction of the common pleas is
    limited to a county, and it is sometimes called a {county
    court}. Its powers are generally defined by statute.
 
   {Common prayer}, the liturgy of the Church of England, or of
    the Protestant Episcopal church of the United States,
    which all its clergy are enjoined to use. It is contained
    in the Book of Common Prayer.
 
   {Common school}, a school maintained at the public expense,
    and open to all.
 
   {Common scold} (Law), a woman addicted to scolding
    indiscriminately, in public.
 
   {Common seal}, a seal adopted and used by a corporation.
 
   {Common sense}.
    (a) A supposed sense which was held to be the common bond
      of all the others. [Obs.] --Trench.
    (b) Sound judgment. See under {Sense}.
 
   {Common time} (Mus.), that variety of time in which the
    measure consists of two or of four equal portions.
 
   {In common}, equally with another, or with others; owned,
    shared, or used, in community with others; affecting or
    affected equally.
 
   {Out of the common}, uncommon; extraordinary.
 
   {Tenant in common}, one holding real or personal property in
    common with others, having distinct but undivided
    interests. See {Joint tenant}, under {Joint}.
 
   {To make common cause with}, to join or ally one's self with.
 
   Syn: General; public; popular; national; universal; frequent;
     ordinary; customary; usual; familiar; habitual; vulgar;
     mean; trite; stale; threadbare; commonplace. See
     {Mutual}, {Ordinary}, {General}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carrier \Car"ri*er\, n. [From {Carry}.]
   1. One who, or that which, carries or conveys; a messenger.
    [1913 Webster]
 
       The air which is but . . . a carrier of the sounds.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is employed, or makes it his business, to carry
    goods for others for hire; a porter; a teamster.
    [1913 Webster]
 
       The roads are crowded with carriers, laden with rich
       manufactures.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) That which drives or carries; as:
    (a) A piece which communicates to an object in a lathe the
      motion of the face plate; a lathe dog.
    (b) A spool holder or bobbin holder in a braiding machine.
      (c) A movable piece in magazine guns which transfers
      the cartridge to a position from which it can be
      thrust into the barrel.
      [1913 Webster]
 
   {Carrier pigeon} (Zool.), a variety of the domestic pigeon
    used to convey letters from a distant point to to its
    home.
 
   {Carrier shell} (Zool.), a univalve shell of the genus
    {Phorus}; -- so called because it fastens bits of stones
    and broken shells to its own shell, to such an extent as
    almost to conceal it.
 
   {Common carrier} (Law.) See under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 common carrier
   n 1: a person or firm in the business of transporting people or
      goods or messages [syn: {carrier}, {common carrier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top