Search result for

caper

(43 entries)
(0.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caper-, *caper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caper[VI] กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol
caper[N] การกระโดดอย่างสนุกสนาน, Syn. prank, trick, escapade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. caperdaillie
caperdaillie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. capercailzie

English-Thai: Nontri Dictionary
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And their moonstone caper gives you a chance to sneak away.และการที่พวกเขาตื่นเต้นเรื่องหิ้นจันทาร ให้โอกาศเธอหนีออกมา The Sacrifice (2010)
I brought stuff people use for capers.ฉันเตรียมของที่คนนิยมใช้ในการจารกรรมมาด้วย Accounting for Lawyers (2010)
Yeah, thought I'd show the rookie what a caper looks like.ใช่ คิดว่าจะพาตำรวจใหม่ มาดู ว่าผู้ร้ายหน้าตาเป็นยังไง Samaritan (2010)
Carrying on with all this caper?วิ่งรอกส่งของให้มันไปตลอด Wild Bill (2011)
Capers and tarragon, which I would never think to combine.คาเปอร์และทาร์รากอน ที่ผมไม่คิดเลยว่าจะเอามาปรุงด้วยกันได้ The Partners in the Divorce (2012)
Menorcan capers, red poblano chilies. Oh!ดอกคาเปอร์เมโนแคน พริกโพบลาโน่แดง โอ้ The Partners in the Divorce (2012)
In the interest of growth I'm trying to avoid hijinks, as well as capers, romps, and exploits.เนื่องจากต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ฉันพยายามเลี่ยงเรื่องนั้น รวมถึงเล่นแผลงๆ วิ่งเล่น และทำเรื่องกล้าหาญ Herstory of Dance (2013)
"...cauliflower ice cream with a skim of egg yolk and capers."ไอศกรีมดอกกะหล่ำ ผิวไข่แดงและดอกเคเปอร์ The Hundred-Foot Journey (2014)
What's that one there? That one was for the assignment called the Jamaican caper.ชุดนั้นสำหรับภารกิจ"ผ้าคลุมจาไมก้า" The Lego Batman Movie (2017)
And I've been... bleeding for this caper, been cultivating this son of a bitch for two years.และฉันอดใจรอไอลูกหมา นี่แทบไม่ไหวแล้ว Goodfellas (1990)
Listen, I did my caper. He owes me. Everybody's flashing their stuff.ฟังนะ ฉันทำหน้าแล้ว เขาติดหนี้ฉัน คนอื่นๆซื้อของกันหรูหรา Goodfellas (1990)
A CHRISTMAS CAPERA CHRISTMAS CAPER เรื่องวุ่นๆของกองร้อยเพนกวินในวันคริสมาสต์ ..Priston.. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caperAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmnak) EN: handicap   FR: handicaper ; lester

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPER    K EY1 P ER0
CAPERS    K EY1 P ER0 Z
CAPERTON    K EY1 P ER0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caper    (v) (k ei1 p @ r)
capers    (v) (k ei1 p @ z)
capered    (v) (k ei1 p @ d)
capering    (v) (k ei1 p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaper {f} [bot.] [cook.] | Kapern {pl}caper | capers [Add to Longdo]
Kapernstrauch {m} [bot.]caper shrub [Add to Longdo]
Luftsprung {m} | Luftsprünge machencaper | to cut capors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケッパー;ケイパー;ケーパー[, keppa-; keipa-; ke-pa-] (n) caper (Capparis spinosa) [Add to Longdo]
蜜蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏弄[xì nòng, ㄒㄧˋ ㄋㄨㄥˋ, / ] caper; jest [Add to Longdo]
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ , ] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee) [Add to Longdo]
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology) [Add to Longdo]
马槟榔[mǎ bīng lang, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] caper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caper \Ca"per\, v. i. [imp. & p. p. {Capered} p. pr. & vb. n.
   {capering}.] [From older capreoll to caper, cf. F. se cabrer
   to prance; all ultimately fr. L. caper, capra, goat. See
   {Capriole}.]
   To leap or jump about in a sprightly manner; to cut capers;
   to skip; to spring; to prance; to dance.
   [1913 Webster]
 
      He capers, he dances, he has eyes of youth. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caper \Ca"per\, n.
   A frolicsome leap or spring; a skip; a jump, as in mirth or
   dancing; a prank.
   [1913 Webster]
 
   {To cut a caper}, to frolic; to make a sportive spring; to
    play a prank. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caper \Ca"per\, n. [D. kaper.]
   A vessel formerly used by the Dutch, privateer. --Wright.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caper \Ca"per\, n. [F. c[^a]pre, fr. L. capparis, Gr. ?; cf. Ar.
   & Per. al-kabar.]
   1. The pungent grayish green flower bud of the European and
    Oriental caper ({Capparis spinosa}), much used for
    pickles.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant of the genus {Capparis}; -- called also
    {caper bush}, {caper tree}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The {Capparis spinosa} is a low prickly shrub of the
      Mediterranean coasts, with trailing branches and
      brilliant flowers; -- cultivated in the south of Europe
      for its buds. The {Capparis sodada} is an almost
      leafless spiny shrub of central Africa (Soudan),
      Arabia, and southern India, with edible berries.
      [1913 Webster]
 
   {Bean caper}. See {Bran caper}, in the {Vocabulary}.
 
   {Caper sauce}, a kind of sauce or catchup made of capers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caper
   n 1: any of numerous plants of the genus Capparis
   2: pickled flower buds used as a pungent relish in various
     dishes and sauces
   3: a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank
     job in St. Louis" [syn: {caper}, {job}]
   4: a playful leap or hop [syn: {caper}, {capriole}]
   5: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
     amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
     surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
     {romp}, {gambol}, {caper}]
   6: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   v 1: jump about playfully

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 caper
   he‐goat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top