ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleak

B L IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleak-, *bleak*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleak(adj) โดยสิ้นหวัง, See also: โดยหมดหวัง, Syn. cheerless, depressing
bleak(adj) ยะเยือก, See also: อ้างว้าง, เปล่าเปลี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, มีลมพัด, หนาวเย็น, ไม่ชัด, มืดมัว, เลือนลาง, ไร้ความหวัง, เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare

English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น, เปล่าเปลี่ยว, มืดมัว
bleakness(n) ความเยือกเย็น, ความเปล่าเปลี่ยว, ความหนาวเย็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the question is, how do I make your fate as bleak as mine?แล้วคำถามคือ ฉันจะทำให้โชคชะตาของคุณมืดมัวแบบฉันได้ยังไง? The Age of Dissonance (2009)
The Jedi have lost all contact with the clone security force stationed on the bleak snow-covered planet of Orto-Plutonia.เหล่าเจไดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง กับกองกำลังโคลนรักษาความปลอดภัย ที่ประจำการอยู่บนดาวเคราะห์เปล่าเปลี่ยว และปกคลุมไปด้วยหิมะนามออโต-พลูโตเนีย Trespass (2009)
And your future appears bleak at bt.และอนาคตนายก็ริบหรี่เต็มทน The Pirate Solution (2009)
London's so bleak this time of year.ช่วงนี้อากาศในลอนดอนดูอึมครึมนะ Sherlock Holmes (2009)
I may have painted an overly bleak picture before.ผมได้ลองวาดรูปดูในพื้นที่ว่างก่อนหน้านี้ Lost (2010)
Look, Shrek, I know things might seem a little bleak right now, but things always work themselves out in the end, you'll see.นี่ เชร็ค ฉันรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างดูจะสิ้นหวังไปหมด แต่ทุกอย่างจะต้องดีเอง Shrek Forever After (2010)
Things have really been bleak for me these past few years--สองสามปีมานี้เรื่องมันวุ่นมากๆ Death Didn't Become Him (2011)
I think recidivism rates paint a bleak picture.ผมว่าอัตราการทำผิดซ้ำซาก บอกไม่ให้เราคาดหวังสูง Countdown (2011)
" A time, both bleak and brutal ".ยุคอันมืดมนและโหดเหี้ยม Conan the Barbarian (2011)
Bleak and beautiful.ดูอ้างว้างและงดงาม Tricks and Treats (2012)
You know, I figured I'd explore every possibility, even the bleak ones.คุณก็รู้ ฉันคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้ว แม้แต่อันที่ไม่สมเหตุสมผล My Brother's Keeper (2012)
Until now, I thought Bleak House would be the novel that would stay with me the most.จนถึงขณะนี้ผมคิดว่าลีกเฮ้าส์ จะเป็นนวนิยายที่จะ อยู่กับฉันมากที่สุด The Invisible Woman (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLEAK B L IY1 K
BLEAKER B L IY1 K ER0
BLEAKEST B L IY1 K AH0 S T
BLEAKLEY B L IY1 K L IY0
BLEAKNEY B L IY1 K N IY0
BLEAKNESS B L IY1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleak (j) blˈiːk (b l ii1 k)
bleaker (j) blˈiːkər (b l ii1 k @ r)
bleakly (a) blˈiːkliː (b l ii1 k l ii)
bleakest (j) blˈiːkɪst (b l ii1 k i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable, #57,255 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na, adj-no, n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t, adv-to) desolate; dreary; bleak [Add to Longdo]
索莫;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t, adv-to) dreary; bleak; desolate [Add to Longdo]
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na, n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P) [Add to Longdo]
雛諸子[ひなもろこ;ヒナモロコ, hinamoroko ; hinamoroko] (n) (uk) Chinese bleak (Aphyocypris chinensis) [Add to Longdo]
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass [Add to Longdo]
霜枯れ[しもがれ, shimogare] (n) nipped by frost; bleak [Add to Longdo]
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t, adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t, adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleak \Bleak\ (bl[=e]k), a. [OE. blac, bleyke, bleche, AS.
   bl[=a]c, bl[=ae]c, pale, wan; akin to Icel. bleikr, Sw. blek,
   Dan. bleg, OS. bl[=e]k, D. bleek, OHG. pleih, G. bleich; all
   from the root of AS. bl[imac]can to shine; akin to OHG.
   bl[imac]chen to shine; cf. L. flagrare to burn, Gr. fle`gein
   to burn, shine, Skr. bhr[=a]j to shine, and E. flame.
   [root]98. Cf. {Bleach}, {Blink}, {Flame}.]
   1. Without color; pale; pallid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When she came out she looked as pale and as bleak as
       one that were laid out dead.     --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. Desolate and exposed; swept by cold winds.
    [1913 Webster]
 
       Wastes too bleak to rear
       The common growth of earth, the foodful ear.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       At daybreak, on the bleak sea beach. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Cold and cutting; cheerless; as, a bleak blast.
    [1913 Webster] -- {Bleak"ish}, a. -- {Bleak"ly}, adv. --
    {Bleak"ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleak \Bleak\, n. [From {Bleak}, a., cf. {Blay}.] (Zool.)
   A small European river fish ({Leuciscus alburnus}), of the
   family Cyprinid[ae]; the blay. [Written also {blick}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The silvery pigment lining the scales of the bleak is
      used in the manufacture of artificial pearls. --Baird.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleak
   adj 1: offering little or no hope; "the future looked black";
       "prospects were bleak"; "Life in the Aran Islands has
       always been bleak and difficult"- J.M.Synge; "took a dim
       view of things" [syn: {black}, {bleak}, {dim}]
   2: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills";
     "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high
     Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark
     landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate},
     {stark}]
   3: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North
     Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top