หรือคุณหมายถึง nakedneß?
Search result for

nakedness

(10 entries)
(0.0625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nakedness-, *nakedness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nakedness    [N] ความเปลือยเปล่า, Syn. bareness, nudity, undress
nakedness    [N] ความว่างเปล่า, See also: ความเปลือยเปล่า, ความล่อนจ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nakedness    (n) (n ei1 k i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]
赤裸々;赤裸裸[せきらら, sekirara] (adj-na,n) (1) nakedness; nudity; (2) frankness [Add to Longdo]
剥き出し;むき出し[むきだし, mukidashi] (adj-na,n) nakedness; frankness [Add to Longdo]
半裸[はんら, hanra] (n) half-nakedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nakedness \Na"ked*ness\, n.
   1. The condition of being naked.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) The privy parts; the genitals.
    [1913 Webster]
 
       Ham . . . saw the nakedness of his father. --Gen.
                          ix. 22.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nakedness
   n 1: the state of being without clothing or covering of any kind
      [syn: {nakedness}, {nudity}, {nudeness}]
   2: a bleak and desolate atmosphere; "the nakedness of the
     landscape" [syn: {bleakness}, {desolation}, {bareness},
     {nakedness}]
   3: characterized by an attitude of ready accessibility
     (especially about one's actions or purposes); without
     concealment; not secretive [syn: {openness}, {nakedness}]
     [ant: {closeness}, {secretiveness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top