ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheerless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheerless-, *cheerless*, cheerles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerless(adj) ไม่รื่นเริง, See also: ไม่แจ่มใส, Syn. gloomy, sorrowful, Ant. cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง, ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน, เศร้าซึม, หดหู่ใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerless(adj) ไม่ยินดี, ไม่เบิกบาน, ไม่ร่าเริง, เศร้าใจ, ไม่สนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some cheerless Nantucket born with a damned silver spoon in his mouth.บางคนเศร้าใจ แนนทักเกทer เกิด ด้วยช้อนเงินเคราะห์ร้ายในปาก ของเขา In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
ยิ้มไม่ออก[yim mai øk] (v, exp) EN: cheerless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerless
cheerlessly
cheerlessness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudlos; trostlos { adj } | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na, n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerless \Cheer"less\, a.
   Without joy, gladness, or comfort. -- {Cheer"less*ly}, adv.
   -- {Cheer"less*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      My cheerful day is turned to cheerless night.
                          --Spenser.
 
   Syn: Gloomy; sad; comfortless; dispiriting; disconsolate;
     dejected; melancholy; forlorn.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerless
   adj 1: causing sad feelings of gloom and inadequacy; "the
       economic outlook is depressing"; "something cheerless
       about the room"; "a moody and uncheerful person"; "an
       uncheerful place" [syn: {depressing}, {cheerless},
       {uncheerful}] [ant: {cheerful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top