หรือคุณหมายถึง bareneß?
Search result for

bareness

(8 entries)
(2.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bareness-, *bareness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bareness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bareness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bareness(n) ความว่างเปล่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bareness    (n) (b e@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blöße {f}; Nacktheit {f}bareness [Add to Longdo]
Schäbigkeit {f}threadbareness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bareness \Bare"ness\, n.
   The state of being bare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bareness
   n 1: a bleak and desolate atmosphere; "the nakedness of the
      landscape" [syn: {bleakness}, {desolation}, {bareness},
      {nakedness}]
   2: the state of being unclothed and exposed (especially of a
     part of the body)
   3: an extreme lack of furnishings or ornamentation; "I was
     struck by the starkness of my father's room" [syn:
     {bareness}, {starkness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top