ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleakness

B L IY1 K N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleakness-, *bleakness*, bleaknes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
bleakness(n) ความเยือกเย็น, ความเปล่าเปลี่ยว, ความหนาวเย็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLEAKNESS B L IY1 K N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kahlheit { f }bleakness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleak \Bleak\ (bl[=e]k), a. [OE. blac, bleyke, bleche, AS.
   bl[=a]c, bl[=ae]c, pale, wan; akin to Icel. bleikr, Sw. blek,
   Dan. bleg, OS. bl[=e]k, D. bleek, OHG. pleih, G. bleich; all
   from the root of AS. bl[imac]can to shine; akin to OHG.
   bl[imac]chen to shine; cf. L. flagrare to burn, Gr. fle`gein
   to burn, shine, Skr. bhr[=a]j to shine, and E. flame.
   [root]98. Cf. {Bleach}, {Blink}, {Flame}.]
   1. Without color; pale; pallid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When she came out she looked as pale and as bleak as
       one that were laid out dead.     --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. Desolate and exposed; swept by cold winds.
    [1913 Webster]
 
       Wastes too bleak to rear
       The common growth of earth, the foodful ear.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       At daybreak, on the bleak sea beach. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Cold and cutting; cheerless; as, a bleak blast.
    [1913 Webster] -- {Bleak"ish}, a. -- {Bleak"ly}, adv. --
    {Bleak"ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleakness
   n 1: a bleak and desolate atmosphere; "the nakedness of the
      landscape" [syn: {bleakness}, {desolation}, {bareness},
      {nakedness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top