Search result for

begehrt

(58 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begehrt-, *begehrt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา begehrt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *begehrt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then my peace of mind was lost. As a god, I had to know.Da verlor ich den leichten Mut, zu wissen begehrt' es den Gott Die Walküre (1980)
So you thought love's bliss could lightly be gainedSo tatest du, was so gern zu tun ich begehrt doch was nicht zu tun die Not zwiefach mich zwang? Die Walküre (1980)
Now, if you were an old maid Army sergeant and somebody as absolutely eligible as Jason was wandering loose where do you think you'd be prowling around every day?Wenn du eine alte Jungfer in der Armee wärst, und ein begehrter Mann wie Jason frei herumläuft, wo würdest du dann jeden Tag herumschleichen? The Last Ten Days (1981)
Because those proverbial few moments of pleasure are very likely to leave you with a legacy which is horribly painful, difficult to cure and may get you sent home to face embarrassing questions from girlfriend and or...wife.Denn diese sprichwörtlichen heiß begehrten Momente der Lust hinterlassen euch wahrscheinlich ein Vermächtnis, das schmerzhaft und schwer zu heilen ist. Und ihr werdet vielleicht heimgeschickt, um euch peinlichen Fragen von Freundin oder Ehefrau auszusetzen. Gallipoli (1981)
Look, Carla, let's say a man who wanted to be good had a desire for his neighbour's wife.Angenommen, ein Mann wollte gut sein, aber er begehrte die Frau des Nachbarn. The Entity (1982)
You speak, of course, Mr. Talmann, like a disinherited man. Uninterested in painting or draughtsmanship. Uninterested even in the prospect of the estate... you covet from this position.Ihr sprecht, Mr. Talmann, wie ein Mann, der enterbt ist, ohne Interesse an der Malerei oder der Zeichenkunst, ohne Interesse selbst an der Ansicht des Anwesens, das Ihr begehrt, von dieser Stelle aus - ein idealer Standort für ein Denkmal, vielleicht. The Draughtsman's Contract (1982)
If you lusted after me so, why weren't you also in love with me?Wenn du mich so begehrt hast, warum warst du dann nicht verliebt? A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
The one who captures the heart of Ukyodayu, the wife of your lord, Miyoshi Yoshioki will have the country in his hands.Alle Welt weiß es, Danjo, ihr begehrt die hohe Dame Ulkyo. Wer immer ihr Herz gewinnt, ist Herrscher über den Himmel und die Erde. So lautet meine Prophezeiung. The Ninja Wars (1982)
Amy...Amy, ich werde dir das Gefühl geben, wirklich begehrt zu sein. Verstehst du? There's Always a Catch (1983)
Real wanted.Richtig begehrtThere's Always a Catch (1983)
You don't know what it's like for a woman to desire a man.Sie wissen nicht, wie es ist, wenn eine Frau einen Mann begehrtSteele Away with Me: Part 1 (1983)
One of our hottest items.Eins unserer begehrtesten Geräte. There Goes the Neighborhood (1983)
He can prove an annual income of 1,000 thalers... and, to start with, there's my savings from the concert tours.Ich muss es öffentlich aussprechen: Dieser Mann, der mein Kind zur Frau begehrt, war wegen seines Gemütszustands in ärztlicher Behandlung. Spring Symphony (1983)
Learn to let yourself be desired, or you'll be unhappy.Lern, begehrt zu werden, sonst wirst du unglücklich. Pauline at the Beach (1983)
You're looking at the hottest ticket in America.Das hier ist Amerikas begehrteste Eintrittskarte. Part One (1984)
Oh, I got steaks, and chops, and burgers, and all of it.Ich habe Steaks, Koteletts, Burger, was das Herz begehrtShadow of the Hawke (1984)
Fox coveted my person.Fox begehrte... meinen Körper! Let's Steele a Plot (1984)
Being selected one of the five most eligible bachelors in Los Angeles.- Sie sind einer der fünf begehrtesten Junggesellen in Los Angeles. Steele Eligible (1984)
Can I help it if I was chosen... as one of the five most eligible bachelors in Los Angeles?Ich wurde eben als einer der fünf begehrtesten Junggesellen gewählt. Steele Eligible (1984)
And there you have it, ladies and gentlemen... the most eligible bachelors in Los Angeles, courtesy of Upbeat Magazine.Herrschaften, hier sehen Sie also die begehrtesten Junggesellen, dank "Upbeat Magazine". Steele Eligible (1984)
Alfonso, Maria's fiancè, and Miguel, his brother who Maria also coveted.Alfonso, Marias Verlobter, und Miguel, auch von Maria begehrtEmmanuelle IV (1984)
Who's trespassing?Wer begehrt Einlass? The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Or at least in lust.Oder begehrte sie zumindest. Amadeus (1984)
McCoy, Son of David... Since thou art human, we cannot expect thee to understand fully what Sarek has requested.McCoy, Sohn von David wir können von einem Menschen nicht erwarten dass er sich bewusst ist, was Sarek begehrtStar Trek III: The Search for Spock (1984)
[Chuckling] Well, when you're hot, you're hot. What can I say?Was soll man tun, wenn man so begehrt ist? Knight Behind Bars (1985)
You do know how to gladden my heart, Lee-zo.Du weißt, was mein Herz begehrt, Lee, mein Freund. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
It's nice to be wanted.Schön, wenn man so begehrt ist. The Hero (1985)
Not a lot of call for second-string war correspondents nowadays.Zweitrangige Kriegsberichterstatter sind heutzutage nicht sehr begehrtThe Hero (1985)
And tomorrow, it will be my great pleasure to present...Und morgen überreichen wir in Ihrem Beisein den begehrten Foundation- Killer K.I.T.T. (1986)
(scoffs) Too many. It's a real commodity among the Third World nations.Besonders begehrt sind sie in der Dritten Welt. Ugly Duckling (1986)
Elliot lusts after you.Elliot begehrt dich. Hannah and Her Sisters (1986)
Like, see you get everything your secret, greasy heart desires.Ah! Dafür zu sorgen, dass du alles kriegst, was dein schmieriges Herz begehrtLittle Shop of Horrors (1986)
He dreams about being wanted and desired, so he changes people into beings who want and desire him.Er träumt davon, begehrt zu werden. Er verwandelt die Menschen in Wesen, die ihn begehren. Manhunter (1986)
You put it together, you get, if our boy imitates being wanted and desired enough times, he believes he will become one who is wanted and desired and accepted.Setz das mal zusammen! Wenn unser Mann oft genug imitiert, dass er begehrt wird, glaubt er, dass er schließlich begehrt und akzeptiert wird. Manhunter (1986)
So he could see himself accepted over and over and over again.Dann kann er sich ansehen, wie er immer Wieder begehrt wird. Manhunter (1986)
- Who wants to know?- Wer begehrt das zu wissen? Running Scared (1986)
A woman that is the envy of all women and desired by all men.Eine Frau, die alle Frauen beneiden und von allen Männern begehrt wird. Ghost Rider (1987)
People wanna live in Mission Estates, that's for sure.Mission Estates scheint wirklich begehrt zu sein. The People Next Door (1987)
You didn't desire me?Du hast mich nicht begehrtWhere's the Boss? (1987)
He might be tied up trying to off his brother— the prince.Laut der "Times" zählt Felipe zu den begehrtesten Junggesellen Manhattans. God's Work (1987)
You can have anything your plump little heart desires.Du kannst alles haben, was dein Herz begehrtHansel and Gretel (1987)
- Word is out, Jonathan. You're hot.- Du bist sehr begehrtMannequin (1987)
After a successful tour of duty in Old Detroit, we can expect 209 to become the hot military product for the next decade.Nach erfolgreichem Einsatz in Old Detroit erwarten wir, dass 209 im Militärsektor sehr begehrt sein wird. RoboCop (1987)
But a suitor who never tires of us is even handsomer.Und wer uns jeden Tag begehrt, ist noch 1000 Mal schöner. Under the Sun of Satan (1987)
You, whom alone my soul entreats and desires I love you, I swear it, with a great and everlasting love!An dich, den allein meine Seele begehrt, den einyig sie ersehnt! Ich liebe dich, ich schwore es, mit grenyenloser, ewiger Liebe! Il trovatore (1988)
--right to the edge when it comes to winning this much-coveted pole position....geht ans Äußerste, wenn es darum geht, die begehrte Poleposition zu gewinnen. Collision Course (1988)
There was a time that we were dying to be together.Früher haben wir uns doch so begehrtAnother Woman (1988)
A man like Schauffhausen is in demand all over the world.Ein Mann wie Schauffhausen ist in der ganzen Welt begehrtDirty Rotten Scoundrels (1988)
"He who tups with the spirit finds only the grave."Wer einen Geist begehrt, wird nur das Grab finden. High Spirits (1988)
"He who tups with the spirit finds only the grave."Wer einen Geist begehrt, wird nur das Grab finden. High Spirits (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbegehren; reklamieren; rumoren | aufbegehrend; reklamierend; rumorend | aufbegehrt; reklamiert; rumortto protest; to stage protests | protesting | protested [Add to Longdo]
begehren; wünschen | begehrend; wünschend | begehrt; gewünscht | begehrt; wünscht | begehrte; wünschteto desire | desiring | desired | desires | desired [Add to Longdo]
begehren | begehrend | begehrt | begehrt | begehrteto covet | coveting; covetting | covetted | covets | coveted; covetted [Add to Longdo]
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children [Add to Longdo]
gesucht; gefragt; nachgefragt; begehrt {adj} | gesucht sein; gefragt sein; begehrt seinin demand | to be in demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  begehrt [bəgeːrt]
     covets; desires
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top