ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engender

EH0 N JH EH1 N D ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engender-, *engender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engender[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้มีขึ้น, Syn. create, generate
engender[VI] บังเกิด, See also: เกิดขึ้น, Syn. cause, create, generate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engender(เอนเจน'เดอะ) vt. ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด -vi. บังเกิด., See also: engenderer n. ดูengender engenderment n. ดูengender, Syn. produce

English-Thai: Nontri Dictionary
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These things engender trust.มันจะก่อให้เกิดความเชื่อใจ The Stable Boy (2012)
If you can convince him that you're just like him, that you share the same beliefs as him, it will engender trust.ถ้าคุณสามารถโน้มน้าวให้เขา ที่คุณเพียงแค่ชอบเขา ที่คุณแบ่งปันความเชื่อเช่นเดียวกับเขาว่า มันทำให้เกิดความไว้วางใจ. Paranoia (2013)
I suppose feeling a certain interest in a person necessarily engenders a conviction that she's beautiful.ผมคิดว่าการที่รู้สึกสนใจใครสักคน ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเธอนั้นงดงาม The Best Offer (2013)
Yes, adjunct Professor Paul Friedman, which, as you can see, engenders a great deal of respect from the students.ใช่, ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ พอล ไฟด์แมน ตามที่คุณเห็น ที่นี่ได้มีการสร้างสรรการจัดการที่ดีเยี่ยม จากเด็กนักศึกษา Red in Tooth and Claw (2013)
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engenderPoverty often engenders crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดปฏิกิริยา[V] react, See also: engender, response, Example: โคที่ได้รับการถ่ายเลือดซ้ำในเวลาใกล้ๆ กันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นได้, Thai definition: มีปฏิกิริยาขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender   FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
ทำให้เกิด[v.] (thamhaikoēt) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about   FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGENDER EH0 N JH EH1 N D ER0
ENGENDER IH0 N JH EH1 N D ER0
ENGENDERS EH1 NG G AH0 N D ER0 Z
ENGENDERED EH0 N JH EH1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engender (v) ˈɪnʤˈɛndər (i1 n jh e1 n d @ r)
engenders (v) ˈɪnʤˈɛndəz (i1 n jh e1 n d @ z)
engendered (v) ˈɪnʤˈɛndəd (i1 n jh e1 n d @ d)
engendering (v) ˈɪnʤˈɛndərɪŋ (i1 n jh e1 n d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
醸し出す[かもしだす, kamoshidasu] (v5s,vt) to engender; to bring about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engender \En*gen"der\, v. t. [imp. & p. p. {Engendered}; p. pr.
   & vb. n. {Engendering}.] [F. engender, L. ingenerare; in +
   generare to beget. See {Generate}, and cf. {Ingenerate}.]
   1. To produce by the union of the sexes; to beget. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to exist; to bring forth; to produce; to sow the
    seeds of; as, angry words engender strife.
    [1913 Webster]
 
       Engendering friendship in all parts of the common
       wealth.                --Southey.
 
   Syn: To breed; generate; procreate; propagate; occasion; call
     forth; cause; excite; develop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engender \En*gen"der\, v. i.
   1. To assume form; to come into existence; to be caused or
    produced.
    [1913 Webster]
 
       Thick clouds are spread, and storms engender there.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To come together; to meet, as in sexual embrace. "I saw
    their mouths engender." --Massinger.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engender \En*gen"der\, n.
   One who, or that which, engenders.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engender
   v 1: call forth [syn: {engender}, {breed}, {spawn}]
   2: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top