ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be sarcastic

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be sarcastic-, *be sarcastic*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't need to be sarcastic.นายไม่ต้องพูดเหน็บชั้นก็ได้ มาร์ตี้. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You don't have to be sarcastic with me, Bill Compton.คุณไม่ต้องมาประชดประชันฉันหรอก บิลล์ คอมป์ตัน Keep This Party Going (2009)
Jeff, don't be sarcastic.เจฟ อย่าพูดถากถางสิ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
You don't have to be sarcastic. I'm not being sarcastic.ผมไม่ได้พูดเสียดสี Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Don't be sarcastic. It's a good day.ไม่ต้องมาประชดนะ วันนี้เป็นวันดี Episode #1.8 (2013)
Do not be sarcasticไม่ต้องเหน็บแนม The Expendables 3 (2014)
I don't know how to be sarcastic.ฉันไม่ทราบว่าวิธีการที่จะเหน็บ แนม The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก[V] ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
แดกดัน[V] be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้
ประเทียด[V] be sarcastic, See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm, Syn. ประชด, ประชดชัน, แดกดัน, Example: ตะละแม่กุสุมาประทดประเทียดต่อบุเรงนองว่ามิได้มีใจเสน่หาต่อนาง
กระทบกระแทก[V] be sarcastic, See also: disparage, be ironical, Syn. แดกดัน, Example: ทำไมเธอจึงชอบพูดกระทบกระแทกแดกดันฉันจังเลย, Thai definition: ลักษณะการพูดว่าร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ยู่ร่วมในที่นั้น แต่ไม่เจาะจงว่าพูดถึงใคร
เหน็บแนม[V] be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai definition: พูดจากระทบกระเทียบ
ประชด[V] be sarcastic, See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm, Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, ประชดประชัน, กระแหนะกระแหน, Example: ผมจับหางเสียงไม่ถนัดว่าเขาประชดหรือเพียงแต่ล้อเล่น
ประชดประชัน[V] be sarcastic, See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm, Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, กระแหนะกระแหน, Example: น้ำเสียงของเขาราบเรียบจนจับไม่ได้ว่าพูดจริงหรือประชดประชัน
จัดจ้าน[V] be bold, See also: be sarcastic, Syn. ปากกล้า, ปากจัด, เจ้าคารม, Ant. ปากหวาน, Example: ผมไม่ชอบเธอเพราะเธอจัดจ้านมากไปหน่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic   
จัดจ้าน[v.] (jatjān) EN: be bold ; be sarcastic   
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top