ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bargain

B AA1 R G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bargain-, *bargain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain(n) การต่อรอง, See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain(n) ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
bargain(vi) ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
bargain(vt) แลกเปลี่ยน
bargain on(phrv) พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
bargaining(n) การต่อรอง
bargain for(phrv) ต่อรองเรื่อง, See also: ตกลงกันเรื่อง, Syn. dicker for, haggle over
bargain for(phrv) คาดหวัง, Syn. calculate for, reckon for
bargain away(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain away(phrv) ยอมเสีย(บางอย่าง)เพื่อได้บางอย่างคืนมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา, สินค้าราคาถูก vi., vt. ต่อรองราคา, ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain, politicalการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I'll make a bargain with you, " she said.หล่อนพูดว่า "ฉันมีข้อแลกเปลี่ยนกับคุณ" Rebecca (1940)
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน Rebecca (1940)
The Chief knows what it is now, and he'll only use it to bargain with.ตอนนี้หัวหน้ารู้แล้วว่ามันคืออะไร และมันเป็นสิ่งเดียวที่จะใช้ต่อรองได้. Ghost in the Shell (1995)
Bargain me to Louis for all your lives. You've done your best.เจรจามอบตัวข้าให้พวกท่านรอด พวกท่านทำดีที่สุดแล้ว The Man in the Iron Mask (1998)
This is the bargain you made, Elizabeth. We all did.นี่คือข้อต่อรองของลูก ของผู้หญิงทุกคน Mona Lisa Smile (2003)
He made a bargain with me. He's painting you at my pleasure.เขาต่อรองกับฉัน เขาจะวาดเธอในแบบที่ฉันต้องการ Girl with a Pearl Earring (2003)
- 'For a thief, a mole.' If it only narrows the suspects, it's a bargain at 10 times the price.สำหรับพวกกระจอก ถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่า การลดรายชื่อผู้ต้องสงสัยลง มันจะถูกต่อราคาลงมา 10 เท่าแน่ The Bourne Supremacy (2004)
A bargain buy from China-- ten cents each.ของถูกๆจากจีน อันละแค่ สิบเซนต์ Hotel Rwanda (2004)
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ Madagascar (2005)
My part of our bargain is nearly fulfilled.หน้าที่ที่เป็นส่วนของข้า ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว The Da Vinci Code (2006)
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย It's Alive! (2007)
I think I can use it to bargain for my freedom.น่าจะใช้แลกกับอิสรภาพได้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargainAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
bargainHe bargained that he should not have to pay for the car till the next month.
bargainHe bargained with the house agent for a lower price.
bargainHe drives a hard bargain.
bargainHe is a right person who can drive a hard bargain.
bargainHe made a bargain with them about the furniture.
bargainHis opposition was more violent than I had bargained for.
bargainI bought this car at a bargain.
bargainI bought this TV set at a bargain sale.
bargainI don't bargain for Mary's coming so soon.
bargainI found a real bargain.
bargainI got the bicycle at a bargain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง(n) bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
สนน(n) price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
ต่อรองราคา(v) bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อราคา(v) bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อนัดต่อแนง(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai Definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อรอง(v) bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai Definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อตาม(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai Definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ(v) bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai Definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[amnāt tørøng] (n, exp) EN: bargaining power
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
การขายลดราคา[kān khāi lot rākhā] (n, exp) EN: bargain sale
การต่อรอง[kān tørøng] (n) EN: bargaining
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer
เกี่ยงงอน[kīeng-ngøn] (v) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue  FR: rechigner ; renâcler
โอกาสพิเศษ[ōkāt phisēt] (n, exp) EN: special offer ; special bargain
ราคาลด[rākhā lot] (n, exp) EN: bargain price
สนน[sanon] (n) EN: price ; bargaining price  FR: prix [ m ]
ต่อ[tø] (v) EN: bargain ; haggle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BARGAIN B AA1 R G AH0 N
BARGAIN B AA1 R G IH0 N
BARGAINS B AA1 R G AH0 N Z
BARGAINS B AA1 R G IH0 N Z
BARGAINED B AA1 R G AH0 N D
BARGAINER B AA1 R G IH0 N ER0
BARGAINERS B AA1 R G IH0 N ER0 Z
BARGAINING B AA1 R G IH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bargain (v) bˈaːgɪn (b aa1 g i n)
bargains (v) bˈaːgɪnz (b aa1 g i n z)
bargained (v) bˈaːgɪnd (b aa1 g i n d)
bargaining (v) bˈaːgɪnɪŋ (b aa1 g i n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip #6,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäft { n } | Geschäfte { pl }bargain | bargains [Add to Longdo]
Schnäppchenjagd { f }bargain hunting [Add to Longdo]
Vorzugspreis { m }; Angebotspreis { m }bargain price [Add to Longdo]
Wühltisch { m }bargain counter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n, adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
バーゲン[ba-gen] (n) bargain; (P) [Add to Longdo]
バーゲンセール[ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ワゴンセール[wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n, vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n, adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bargain \Bar"gain\, v. t. [imp. & p. p. {Bargained} (?); p. pr.
   & vb. n. {Bargaining}.]
   To transfer for a consideration; to barter; to trade; as, to
   bargain one horse for another.
   [1913 Webster]
 
   {To bargain away}, to dispose of in a bargain; -- usually
    with a sense of loss or disadvantage; as, to bargain away
    one's birthright. "The heir . . . had somehow bargained
    away the estate." --G. Eliot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bargain \Bar"gain\, n. [OE. bargayn, bargany, OF. bargaigne,
   bargagne, prob. from a supposed LL. barcaneum, fr. barca a
   boat which carries merchandise to the shore; hence, to
   traffic to and fro, to carry on commerce in general. See
   {Bark} a vessel. ]
   1. An agreement between parties concerning the sale of
    property; or a contract by which one party binds himself
    to transfer the right to some property for a
    consideration, and the other party binds himself to
    receive the property and pay the consideration.
    [1913 Webster]
 
       A contract is a bargain that is legally binding.
                          --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement or stipulation; mutual pledge.
    [1913 Webster]
 
       And whon your honors mean to solemnize
       The bargain of your faith.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A purchase; also ( when not qualified), a gainful
    transaction; an advantageous purchase; as, to buy a thing
    at a bargain.
    [1913 Webster]
 
   4. The thing stipulated or purchased; also, anything bought
    cheap.
    [1913 Webster]
 
       She was too fond of her most filthy bargain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bargain and sale} (Law), a species of conveyance, by which
    the bargainor contracts to convey the lands to the
    bargainee, and becomes by such contract a trustee for and
    seized to the use of the bargainee. The statute then
    completes the purchase; i. e., the bargain vests the use,
    and the statute vests the possession. --Blackstone.
 
   {Into the bargain}, over and above what is stipulated;
    besides.
 
   {To sell bargains}, to make saucy (usually indelicate)
    repartees. [Obs.] --Swift.
 
   {To strike a bargain}, to reach or ratify an agreement. "A
    bargain was struck." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contract; stipulation; purchase; engagement.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bargain \Bar"gain\, v. i. [OE. barganien, OF. bargaigner, F.
   barguigner, to hesitate, fr. LL. barcaniare. See {Bargain},
   n.]
   To make a bargain; to make a contract for the exchange of
   property or services; -- followed by with and for; as, to
   bargain with a farmer for a cow.
   [1913 Webster]
 
      So worthless peasants bargain for their wives. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bargain
   n 1: an agreement between parties (usually arrived at after
      discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain
      with the devil"; "he rose to prominence through a series of
      shady deals" [syn: {bargain}, {deal}]
   2: an advantageous purchase; "she got a bargain at the auction";
     "the stock was a real buy at that price" [syn: {bargain},
     {buy}, {steal}]
   v 1: negotiate the terms of an exchange; "We bargained for a
      beautiful rug in the bazaar" [syn: {dicker}, {bargain}]
   2: come to terms; arrive at an agreement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top