Search result for

bargaining

(39 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bargaining-, *bargaining*, bargain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargaining[N] การต่อรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You do know you just handed me your biggest bargaining chip?คุณรู้ไหมว่า กำลังคืนสิ่งต่อรองของคุณ ? National Treasure (2004)
The Declaration of Independence is not a bargaining chip.ใบประกาศอิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งต่อรอง. National Treasure (2004)
You really don't understand the concept of a bargaining chip.คุณนี่ไม่เข้าใจวิธีของการต่อรองจริงๆหรือ. National Treasure (2004)
I'm here to do a little collective bargaining.ฉันมาต่อรองอะไรนิดหน่อย Four Brothers (2005)
Lesson one: Bargaining position.บทที่1 สถานะในการต่อรอง Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Bargaining.เริ่มต่อรอง In My Time of Dying (2006)
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ Stardust (2007)
Anything happens to me, you're out of bargaining chips.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผม คุณก็ไม่มีอะไรให้ต่อรองอีก Vamonos (2007)
If I let everyone out, then I'm not gonna have any bargaining chips.ถ้าฉันปล่อยทุกคนไป งั้นฉันก็ไม่มี อะไรมาต่อรองนะสิ Chuck Versus Santa Claus (2008)
That's the only bargaining chip that you need.นั่นเป็นเครื่องต่อรองอย่างเดียว ที่นายต้องการ Chuck Versus Santa Claus (2008)
We have to show that there's been illegal activity over the past 10 years, so we use Luann's incarceration as a bargaining chip with her husband, Otto Delaney.เราต้องมีข้อมูลยืนยัน การทำผิดกฏหมายมากกว่าสิบปี ดังนั้นเราจึงต้องให้ลูแอนติดคุก เป็นการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนกับสามีของเธอ อ๊อตโต้ เดลานี Better Half (2008)
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargainingAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
bargainingShe's good at bargaining the price down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง[N] bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
สนน[N] price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
การต่อรอง[n.] (kān tørøng) EN: bargaining   
สนน[n.] (sanon) EN: price ; bargaining price   FR: prix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARGAINING    B AA1 R G AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bargaining    (v) (b aa1 g i n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungsmacht {f}bargaining power [Add to Longdo]
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P) [Add to Longdo]
交換条件[こうかんじょうけん, koukanjouken] (n,adj-no) bargaining point [Add to Longdo]
司法取引[しほうとりひき, shihoutorihiki] (n) plea bargaining [Add to Longdo]
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together [Add to Longdo]
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation [Add to Longdo]
樽俎折衝[そんそせっしょう, sonsosesshou] (n) diplomatic negotiations at the dinner table; diplomatic bargaining [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bargain \Bar"gain\, v. t. [imp. & p. p. {Bargained} (?); p. pr.
   & vb. n. {Bargaining}.]
   To transfer for a consideration; to barter; to trade; as, to
   bargain one horse for another.
   [1913 Webster]
 
   {To bargain away}, to dispose of in a bargain; -- usually
    with a sense of loss or disadvantage; as, to bargain away
    one's birthright. "The heir . . . had somehow bargained
    away the estate." --G. Eliot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bargaining
   n 1: the negotiation of the terms of a transaction or agreement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top