ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bankrupt

B AE1 NG K R AH0 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bankrupt-, *bankrupt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankrupt(adj) ล้มละลาย, See also: เจ๊งหมดตัว
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย, See also: เจ๊งหมดตัว, Syn. pauperize
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankruptcy(n) การล้มละลาย, Syn. insolvency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) { bankrupted, bankrupting, bankrupts } n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย, สิ้นเนื้อประดาตัว, เสื่อมเสีย, ล้ม, คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย, ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว, ความล้มเหลว, Syn. failure

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย, หมดสิ้น, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว, ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย, การหมดตัว, การสิ้นเนื้อประดาตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankruptบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankrupt, discharge ofการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bankruptcyการล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Bankruptcyล้มละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This stupid baseball field's going to bankrupt you.สนามเบสบอลงี่เง่านั่น จะทำให้นายล้มละลาย ใครๆ ก็รู้ Field of Dreams (1989)
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
- Not bankrupt yet?- ไม่ล้มละลายหรือยัง? The Russia House (1990)
"and built a bankrupt company into a major manufactory."มาฟื้นฟูโรงงานที่เจ๊งแล้ว" Schindler's List (1993)
Uh-huh, so it's his fault that I went bankrupt and nearly went to jail, and you married Caleb Nichol and later watched him drown in a pool, and Trey got shot.งั้นก็เป็นความผิดเขา ที่ผมโดนฟ้องล้มละลาย/เกือบเข้าคุก และคุณก็แต่งกับเคเล็บ นิโคล The O.C. (2003)
This jumped-up little turd's gonna bankrupt us.บอกว่าโรงถ่าย สั่งให้ร่นขึ้นมาก่อนกำหนด King Kong (2005)
What if we go bankrupt due to oil prices?ถ้าให้ขายน้ำมัน คงเจ๊งแน่ถ้า ฉันไม่มีจุดยืน Initial D (2005)
Sorry, but to my knowledge your house is already put up for auction, and your stocks in the company went bankrupt last month.แต่ท่านครับ เท่าที่ผมทราบ บ้านหลังนี้เข้าตลาดประมูลไปแล้ว แล้วก็หุ้นของคุณในบริษัท ก็ล้มละลายเมือเดือนที่แล้ว Art of Seduction (2005)
Tocimoto Productions goes bankrupt !บริษัทโทคิโมโตะล้มละลาย Eiga: Kurosagi (2008)
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย Eiga: Kurosagi (2008)
Then he declares the company bankrupt before paying off the promissory note, canceling the debt.แล้วจากนั้น เมื่อบริษัทล้มละลายก่อนที่เขาจะจ่ายตั๋วเงิน เขาก็จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดทันที Eiga: Kurosagi (2008)
You wanted to make your company bankrupt then escape.คุณต้องการให้บริษัทของคุณล้มละลายแล้วคุณก็จะหนี Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankruptAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
bankruptBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
bankruptCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
bankruptFather's bankruptcy was a blot on the family's reputation.
bankruptHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
bankruptHe is bankrupt.
bankruptHe seems to be bankrupt of all tender feeling.
bankruptHe seems to be bankrupt of humor.
bankruptHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
bankruptHigh tax and poor sales bankrupted the company.
bankruptHis company went bankrupt, and to make matters worse, he met with a traffic accident.
bankruptHis professional career was bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้มละลาย(n) bankruptcy, See also: insolvency, destitution, Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว, Example: การล้มละลายของบริษัทดังทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การหมดทรัพย์สมบัติของตัว, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย, Notes: (กฎหมาย)
ผู้ล้มละลาย(n) bankrupt, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลล้มละลาย[bukkhon lomlalāi] (n, exp) EN: bankrupt
การล้มละลาย[kān lomlalāi] (n) EN: bankruptcy ; failure  FR: faillite [ f ]
กฎหมายลักษณะล้มละลาย[kotmāi laksana lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
กฎหมายล้มละลาย[kotmāi lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ผู้ล้มละลาย[phū lomlalāi] (n, exp) EN: bankrupt  FR: failli [ m ] ; faillie [ f ]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [ m ]
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[thūk phiphāksā hai pen bukkhon lomlalāi] (v, exp) EN: be adjudged bankrupt

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANKRUPT B AE1 NG K R AH0 P T
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P S IY0
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P T S IY0
BANKRUPTED B AE1 NG K R AH0 P T IH0 D
BANKRUPTING B AE1 NG K R AH2 P T IH0 NG
BANKRUPTCIES B AE1 NG K R AH0 P T S IY0 Z
BANKRUPTCY'S B AE1 NG K R AH0 P S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bankrupt (v) bˈæŋkrʌpt (b a1 ng k r uh p t)
bankrupts (v) bˈæŋkrʌpts (b a1 ng k r uh p t s)
bankruptcy (n) bˈæŋkrəpsiː (b a1 ng k r @ p s ii)
bankrupted (v) bˈæŋkrʌptɪd (b a1 ng k r uh p t i d)
bankrupting (v) bˈæŋkrʌptɪŋ (b a1 ng k r uh p t i ng)
bankruptcies (n) bˈæŋkrəpsɪz (b a1 ng k r @ p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, / ] bankrupt; to suffer financial loss, #43,857 [Add to Longdo]
破产者[pò chǎn zhě, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] bankrupt person, #181,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n, vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P) [Add to Longdo]
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy [Add to Longdo]
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy [Add to Longdo]
身代限り[しんだいかぎり, shindaikagiri] (n) going bankrupt [Add to Longdo]
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r, vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1, vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1, vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] (n, vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bankrupt \Bank"rupt\, a.
   1. Being a bankrupt or in a condition of bankruptcy; unable
    to pay, or legally discharged from paying, one's debts;
    as, a bankrupt merchant.
    [1913 Webster]
 
   2. Depleted of money; not having the means of meeting
    pecuniary liabilities; as, a bankrupt treasury.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to bankrupts and bankruptcy.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of, or wholly wanting (something once possessed,
    or something one should possess). "Bankrupt in gratitude."
    --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   {Bankrupt law}, a law by which the property of a person who
    is unable or unwilling to pay his debts may be taken and
    distributed to his creditors, and by which a person who
    has made a full surrender of his property, and is free
    from fraud, may be discharged from the legal obligation of
    his debts. See {Insolvent}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bankrupt \Bank"rupt\, n. [F. banqueroute, fr. It. bancarotta
   bankruptcy; banca bank (fr. OHG. banch, G. bank, bench) +
   rotta broken, fr. L. ruptus, p. p. of rumpere to break. At
   Florence, it is said, the bankrupt had his bench (i.e., money
   table) broken. See 1st {Bank}, and {Rupture}, n.]
   1. (Old Eng. Law) A trader who secretes himself, or does
    certain other acts tending to defraud his creditors.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. A trader who becomes unable to pay his debts; an insolvent
    trader; popularly, any person who is unable to pay his
    debts; an insolvent person. --M`Culloch.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A person who, in accordance with the terms of a law
    relating to bankruptcy, has been judicially declared to be
    unable to meet his liabilities.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, until the year 1861 none but a "trader"
      could be made a bankrupt; a non-trader failing to meet
      his liabilities being an "insolvent". But this
      distinction was abolished by the Bankruptcy Act of
      1861. The laws of 1841 and 1867 of the United States
      relating to bankruptcy applied this designation
      bankrupt to others besides those engaged in trade.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bankrupt \Bank"rupt\, v. t. [imp. & p. p. {Bankrupted}; p. pr. &
   vb. n. {Bankrupting}.]
   To make bankrupt; to bring financial ruin upon; to
   impoverish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bankrupt
   adj 1: financially ruined; "a bankrupt company"; "the company
       went belly-up" [syn: {bankrupt}, {belly-up(p)}]
   n 1: someone who has insufficient assets to cover their debts
      [syn: {bankrupt}, {insolvent}]
   v 1: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
      to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
      him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top