ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pauperize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pauperize-, *pauperize*
Possible hiragana form: ぱうぺりぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pauperize(vt) ทำให้ยากจนมาก, See also: ทำให้ยากไร้, ทำให้อนาถา, Syn. bankrupt, impoverish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pauperize(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส้แห้ง(v) impoverish, See also: pauperize, be poor, Syn. ยากจน, อดอยาก, Example: ศิลปินในอดีต นอกจากจะไส้แห้งแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับเกียรติเยี่ยงอาชีพอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
ไส้แห้ง[saihaēng] (v) EN: impoverish ; pauperize ; be poor

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pauperize (v) pˈɔːpəraɪz (p oo1 p @ r ai z)
pauperized (v) pˈɔːpəraɪzd (p oo1 p @ r ai z d)
pauperizes (v) pˈɔːpəraɪzɪz (p oo1 p @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pauperize \Pau"per*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Pauperized}; p.
   pr. & vb. n. {Pauperizing}.]
   To reduce to pauperism; as, to pauperize the peasantry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pauperize
   v 1: reduce to beggary [syn: {beggar}, {pauperize}, {pauperise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top