ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบฉันทะ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบฉันทะ-, *มอบฉันทะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบฉันทะ[V] authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบฉันทะก. มอบธุระไว้ด้วยความไว้วางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน, (กฎ) ดู มอบอำนาจ.มอบอำนาจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   

English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n ) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy

English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top