Search result for

ให้สิทธิ

(33 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้สิทธิ-, *ให้สิทธิ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who gives you the authority to put me in charge?ใครให้สิทธินายเป็นคนสั่งให้ฉันบังคับบัญชากัน? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We do nothing to stop a coup in Bolivia and in exchange, the new government gives America the lease to any oil found.เราจะไม่ยับยั้งการระงับ อาหารในโบลิเวีย เพื่อแลกกับ.. การที่รัฐบาลใหม่ให้สิทธิ์อเมริกาเช่าพื้นที่ขุดหาน้ำมัน Quantum of Solace (2008)
- I don't know. - "Give me liberty or give me death!"-ผมไม่รู้ครับ "ให้สิทธิพื้นฐานแก่ฉันไม่งั้นก็หยิบยื่นความตายมา" Doubt (2008)
I wouldn't have given you custody.ฉันคงไม่ให้สิทธิ์เลี้ยงดูเธอหรอก Blow Out (2008)
This ticket only entitles me to a plus one, okay, so we are gonna have to settle this... the Buy More way.ตั๋วนี้ให้สิทธิ์กับฉัน กับอีก 1 คนเท่านั้น โอเค, โอเคต้องมา ตัดสินกัน ด้วยวิธีของบาย มอร์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We reserve priority assistance for our Hilton Honors members.เราให้สิทธิรับบริการก่อน แก่สมาชิกกิติมศักดิ์ของฮิลตั้นครับ Up in the Air (2009)
Listen, lady, if you're gonna give them all the rights that normal people have, then how am I supposed to protect my sweet little girl from any vampire who wants to just fly on in and marry her?ฟังนะสาวน้อยถ้าเธอจะให้สิทธิ์กับมัน เหมือนที่คนทั่วไปได้ ผมจะปกป้องลูกสาวตัวน้อยแสนน่ารักของผม Keep This Party Going (2009)
- You know I need a surgery.คุณก็รู้ว่าฉันต้องการผ่าตัด และคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบให้สิทธิพิเศษ Tainted Obligation (2009)
You know, I didn't want you to favor her for me.รู้มั้ย ผมไม่อยากให้คุณให้สิทธิพิเศษกับเธอนะ New History (2009)
Mr. Mackey is entitled to legal representation.คุณแมคกี้ให้สิทธิตัวแทนตามกฎหมาย Bad Seed (2009)
I think that entitles me to blow off a little steam, man.ผมคิดว่านั้นคือการให้สิทธิ์ผม ปลดปล่อยอารมณ์ ไปสักหน่อยเพื่อน Gimme Some Truth (2009)
So that guy was a jerk, but it doesn't give him the right to rip him off.งั้นชายคนนั้น ก็ดูเซอซาๆ แต่นั้นไม่ใช่การให้สิทธิ์เขา ในการโกงเงินเขาไป Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entitle to[PHRV] ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง
denizen[N] ให้สิทธิในการพักอาศัย, See also: ย้ายที่อยู่, Syn. inhabitant
denizen[VT] ให้สิทธิในการพักอาศัย, See also: ให้สิทธิพักพิง
enfranchise[VT] ให้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ให้สิทธิเลือกตั้ง
make free of[IDM] ให้สิทธิพิเศษใน (บางสิ่ง), Syn. make of
privilege[VT] ให้สิทธิพิเศษ, See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์
vest[VT] มอบอำนาจ, See also: ให้สิทธิ์ดำเนินการ, Syn. bestow, confer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top