ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articular

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articular-, *articular*
English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
articular[ADJ] เกี่ยกับข้อต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articular(อาร์ทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับข้อต่อ
particular(พาร์ทิค'คิวละ) adj. โดยเฉพาะ,จำเพาะ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularismn. การให้ความสนใจเป็นพิเศษ
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n

English-Thai: Nontri Dictionary
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articular-ข้อ(ต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular-ข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular capsule; joint capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular cartilageกระดูกอ่อนข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular disk; discus articularis; interarticular diskแผ่นรองข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular dropsyข้อมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular eminence of temporal bone; articular tubercle of temporal bone; tubercle of root of zygomaปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular fractureกระดูกแตกผิวข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular surfaceผิวข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular surfaceพื้นผิวข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articular Bony Surfaceกระดูกผิวข้อ [การแพทย์]
Articular Capsuleเอ็นหุ้มข้อ [การแพทย์]
Articular Facetข้อฟาเซ็ท, ระหว่างฟันบนกับฟันล่างมีรอยสึกที่รับกันพอเหมาะ [การแพทย์]
Articular Process, Inferiorอินฟีเรียร์อาร์ติคคิวลาร์โปรเซสส์ [การแพทย์]
Articular Process, Superiorสุพีเรียร์อาร์ติคิวลาร์โปรเซสส์ [การแพทย์]
Articular Signอาการแสดงทางข้อ [การแพทย์]
Articular Spaceช่องในข้อ [การแพทย์]
Articular Surfaceพื้นสัมผัส, พื้นหน้าของกระดูกที่ประกอบเป็นข้อ, ผิวข้อ [การแพทย์]
Articular Surface, Radialผิวข้อที่กระดูกเรเดียส [การแพทย์]
Articular Symptomอาการทางข้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is he an articular in La Braga organization?เป็นตั๋วสู่องค์กรของบราก้าได้มั้ย? Fast & Furious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar   FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc   FR: ad hoc
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūang) EN: particularly ; only ; specifically   
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically   FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ yāngying) EN: especially ; particularly ; in particular   FR: en particulier

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelenkrheumatismus {m}articular rheumatism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articular \Ar*tic"u*lar\, a. [L. articularis: cf. F.
   articulaire. See {Article}, n.]
   Of or pertaining to the joints; as, an articular disease; an
   articular process.
   [1913 Webster] Articular

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articular \Ar*tic"u*lar\, Articulary \Ar*tic"u*la*ry\, n.
   (Anat.)
   A bone in the base of the lower jaw of many birds, reptiles,
   amphibians, and fishes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 articular
   adj 1: relating to or affecting the joints of the body; "the
       articular surfaces of bones"; "articular disease" [syn:
       {articular}, {articulary}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 articular
  1. articulate
  2. articulate
  3. pronounce

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top