ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

particularism

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particularism-, *particularism*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา particularism มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *particularism*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particularismn. การให้ความสนใจเป็นพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partikularismus {m}particularism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particularism \Par*tic"u*lar*ism\, n. [Cf. F. particularisme.]
   1. A minute description; a detailed statement. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) The doctrine of particular election.
    [1913 Webster]
 
   3. (German Politics) Devotion to the interests of one's own
    kingdom or province rather than to those of the empire.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particularism
   n 1: a focus on something particular

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top