Search result for

yearbook

(34 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearbook-, *yearbook*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearbook    [N] หนังสือประจำปี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbooks รายงานประจำปี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yearbook(เยียร์'บุค) n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearbookThis yearbook is illustrated with a lot of beautiful photographs.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Some yearbook committee.ฉันฆ่าทุกอย่างที่เห็น ออกล่าทุกวันที่เซ็งๆ Rock Star (2001)
They were talking about yearbook pictures and how nobody's happy with the way they look.พวกเขาคุยเรื่องภาพในหนังสือรุ่น... และไม่มีใครชอบภาพของตัวเองเลย Punch-Drunk Love (2002)
I postponed yearbook. I gotta work on my speech.ผมเลื่อนงานเรื่องหนังสือรุ่นหน่ะครับ กะจะซ้อมเรื่องสุนทรพจน์ซะหน่อยครับ The Girl Next Door (2004)
I'm still in high school, okay? This is for my high school video yearbook.ยังเป็นเด็กนักเรีนอยู่ครับ นี่เอาไปทำวีดีโอหนังสือรุ่นครับ The Girl Next Door (2004)
For video yearbook.หนังโรงเรียนหน่ะครับ The Girl Next Door (2004)
Look in the yearbook again.ลองหาดูในหนังสือรุ่นอีกทีสิ A Cinderella Story (2004)
See, we cut out girls' pictures from the yearbook, and then we wrote comments.เห็นมั๊ย ! เราตัดรูปผู้หญิงทุกคนมาจากหนังสือรุ่น แล้วเราก็เขียนคำบรรยายลงไป Mean Girls (2004)
You're going to have to take your yearbook photo... with all the losers who missed it in the fall.เธอจะต้องไปถ่ายรูปลงหนังสือรุ่น กับพวกเปี๊ยกที่ไม่ได้ถ่าย ตอนเทอมฤดูใบไม้ร่วง The Perfect Man (2005)
I don't do yearbook photos.ฉันไม่ร่วมหนังสือรุ่นหรอก The Perfect Man (2005)
C'mon, let's toss one in for the yearbook.เอาน่า มันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ Fly, Daddy, Fly (2006)
I'll get my yearbook.ผมจะไปเอาหนังสือรุ่นมาให้ดู The Deaths of Ian Stone (2007)
But that's not possible, simply because whichever painting wins, we thought that should go on the front cover of our school's yearbook.แต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าภาพไหนชนะก็ตาม เราคิดว่าจะนำไปลง บนหน้าปกหนังสือรุ่นของรร. Like Stars on Earth (2007)
Her yearbooks, report cards, her cell number is written... and it's on my fridge.หนังสือรุ่นของเธอ สมุดพก ผมจดเบอร์มือถือเธอไว้ มันแปะอยู่บนตู้เย็น Pineapple Express (2008)
And our student body president and co-editor of the yearbook,ประธานนักเรียนของเรา และผู้ช่วยผู้จัดทำหนังสือรุ่น High School Musical 3: Senior Year (2008)
We've got a yearbook to edit, so no.เราต้ิองทำหนังสือรุ่น เพราะงั้น ไม่มีทาง High School Musical 3: Senior Year (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
YEARBOOK    Y IH1 R B UH2 K
YEARBOOKS    Y IH1 R B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yearbook    (n) (y @@1 b u k)
yearbooks    (n) (y @@1 b u k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤーブック;イアブック[, iya-bukku ; iabukku] (n) yearbook [Add to Longdo]
卒アル[そつアル, sotsu aru] (n) (abbr) (See 卒業アルバム) classbook; yearbook; school graduation album [Add to Longdo]
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook [Add to Longdo]
年鑑[ねんかん, nenkan] (n) yearbook; almanac; annual; (P) [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] (n) annual report; yearbook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearbook \Year"book`\, n.
   1. A book published yearly; any annual report or summary of
    the statistics or facts of a year, designed to be used as
    a reference book; as, the Congregational Yearbook.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A book containing annual reports of cases
    adjudged in the courts of England.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   Note: The Yearbooks are the oldest English reports extant,
      beginning with the reign of Edward II., and ending with
      the reign of Henry VIII. They were published annually,
      and derive their name from that fact. They consist of
      eleven parts, or volumes, are written in Law French,
      and extend over nearly two hundred years. There are,
      however, several hiatuses, or chasms, in the series.
      --Kent. --Bouvier.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yearbook
   n 1: a book published annually by the graduating class of a high
      school or college usually containing photographs of faculty
      and graduating students
   2: a reference book that is published regularly once every year
     [syn: {annual}, {yearly}, {yearbook}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top