Search result for

ankle

(100 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ankle-, *ankle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ankle[N] ข้อเท้า, Syn. anklebone, joint, tarsus, talus
ankle[VI] เดิน (คำสแลง), Syn. walk
anklet[N] สิ่งที่สวมรอบข้อเท้า
anklebone[N] กระดูกข้อเท้า, Syn. ankle, joint, tarsus, talus
ankle-biters[SL] เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
ankle boneตาตุ่ม = talus
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative

English-Thai: Nontri Dictionary
ankle(n) ข้อเท้า
anklebone(n) ตาตุ่ม
anklet(n) กำไลข้อเท้า
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ankle๑. ตาตุ่ม๒. ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ joint, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle clonusข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jerk; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jointข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle reflexรีเฟล็กซ์ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, Achilles; jerk, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Clonusข้อเท้ากระตุก [การแพทย์]
Ankle Dislocationข้อเท้าหลุด [การแพทย์]
Ankle Edema, Severeข้อเท้าบวมมาก [การแพทย์]
Ankle Foot Painปวดข้อเท้าและเท้า [การแพทย์]
Ankle Jerkการกระตุกของข้อเท้า, การกระตุกของเอ็นร้อยหวายจากการเคาะ, รีเฟล็กซข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Jointข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Joint Properข้อเท้าแท้ๆ [การแพทย์]
Ankle Painปวดข้อเท้า [การแพทย์]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, break his ankles - take a hammer to his feet.ใช่ ทุบข้อเท้ามันทิ้ง Episode #1.5 (2008)
Pretty hard to break an ankle so it don't set back right, innit?ทุบข้อเท้ามันยากนะ มันไม่หายด้วย ใช่ไหม Episode #1.5 (2008)
If we do it, we're smashing his ankles, like in that film, Mystery.ถ้าหากเราทุบข้อเท้าเค้าอย่างที่ในทีวี Myestery ล่ะ Episode #1.5 (2008)
Look, have we agreed no killing, just the ankles...?งั้นตกลงเราจะไม่ฆ่ากันะ แค่ข้อเท้า Episode #1.5 (2008)
Then he said my ankles were thick!(รุ่นพี่ รุ่นพี่ ดูข้อความ) (ฮวัง จัง นัม โทรมา) Scandal Makers (2008)
His ankle. His ankle.ที่ข้อเท้า ที่ข้อเท้า The Lazarus Project (2008)
Yeah, I twisted my ankle. Kumar was just looking at it.ใช่ ฉันลองหมุนข้อเท้า คูมาร์แค่มาช่วยดูให้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
These are GPS ankle monitors.นี่คืออจีพีเอสข้อเท้าบอกตำแหน่ง Breaking and Entering (2008)
- where her ankles are gonna swell up.-เมื่อข้อเท้าของเธอเริ่มบวมขึ้น Marley & Me (2008)
My ankle! I've torn it apart!ข้อเท้าฉัน ท่าทางมันจะหัก Hell or High Water (2008)
How's the ankle?ข้อเท้านายเป็นไงบ้าง? Hell or High Water (2008)
Theses are gps ankle monitors.นี่เป็นเครื่องติดตามจีพีเอสสำหรับติดข้อเท้า Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ankleAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
ankleA sprained ankle disabled him from walking for a month.
ankleHe fell, twisting his ankle.
ankleHe sprained his ankle.
ankleHe was wearing a long black coat that reached almost to his ankles.
ankleIf I tried to wear shoes with heels that high I'd sprain my ankle.
ankleI missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle.
ankleI slipped and twisted my ankle.
ankleI tripped on a stone, twisting my ankle.
ankleShe bathed her ankle with hot water.
ankleYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.
ankle"You've sprained your ankle and can't walk can you?" "No, I'm fine! I can move forward at a crawl!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตุ่ม[N] ankle, Example: เขาเดินลงส้นเท้าเสียงดังจนถูกแม่ใช้ไม้เคาะตาตุ่มเป็นการลงโทษ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมๆ ที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง
ก้านบัว[N] leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count unit: อัน, Thai definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง
ข้อเท้า[N] ankle, Example: กระโปรงของเธอกรอมข้อเท้า, Thai definition: กระดูกข้อต่อระหว่างเท้ากับขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคล็ด[n.] (khlet) EN: sprain (ankle ...)   FR: entorse [f] ; foulure [f]
ข้อเท้า[n.] (khøthāo) EN: ankle   FR: cheville [f]
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthāo) EN: reach beyond the ankle   FR: arriver à la cheville
ไม่ขอบคุณ[adj.] (mai khøpkhun) EN: thankless   
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[xp] (nung kraprōng krøm thāo) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANKLE    AE1 NG K AH0 L
ANKLES    AE1 NG K AH0 L Z
ANKLET    AE1 NG K L AH0 T
ANKLETS    AE1 NG K L AH0 T S
ANKLEBONE    AE1 NG K AH0 L B OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ankle    (n) (a1 ng k l)
ankles    (n) (a1 ng k l z)
anklet    (n) (a1 ng k l i t)
anklets    (n) (a1 ng k l i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankleider {m}; Garderobiere {f}dresser [Add to Longdo]
Fußreif {m}; Fußreifen {m}ankle bracelet [Add to Longdo]
Knöchel {m}; Fußknöchel {m}; Fußgelenk {n}; Fessel {f} [anat.] | Knöchel {pl}ankle | ankles [Add to Longdo]
Sprungbein {n}ankle bone [Add to Longdo]
Sprunggelenk {n} [anat.]ankle joint [Add to Longdo]
ankleben | anklebend | angeklebtto stick on | sticking on | stuck on [Add to Longdo]
anklebendpasting [Add to Longdo]
knöchellangankle length [Add to Longdo]
Ankleben verboten!Post no bills! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
アンクル[, ankuru] (n) (1) uncle; (2) ankle [Add to Longdo]
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
アンクレット[, ankuretto] (n) anklet [Add to Longdo]
縁の下の力持ち[えんのしたのちからもち, ennoshitanochikaramochi] (n) unsung hero; person who does a thankless task [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
距骨[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone [Add to Longdo]
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P) [Add to Longdo]
座りだこ;座り胼胝[すわりだこ, suwaridako] (n) (See 正座・せいざ) calluses (on one's ankles, insteps, etc.) caused by sitting seiza [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚踝[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] ankle (bone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ankle \An"kle\ ([a^][ng]"k'l), n. [OE. ancle, anclow, AS.
   ancleow; akin to Icel. ["o]kkla, ["o]kli, Dan. and Sw. ankel,
   D. enklaauw, enkel, G. enkel, and perh. OHG. encha, ancha
   thigh, shin: cf. Skr. anga limb, anguri finger. Cf.
   {Haunch}.]
   The joint which connects the foot with the leg; the tarsus.
   [1913 Webster]
 
   {Ankle bone}, the bone of the ankle; the astragalus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ankle
   n 1: a gliding joint between the distal ends of the tibia and
      fibula and the proximal end of the talus [syn: {ankle},
      {ankle joint}, {mortise joint}, {articulatio talocruralis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top