ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tarsus

T AA1 R S AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarsus-, *tarsus*, tarsu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarsus[N] กระดูกข้อเท้า (ศัพท์เฉพาะทางแพทย์), See also: ฝ่าเท้า, Syn. ankle
tarsus[N] ขอบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metatarsus(เมททะทาร์'ซัส) n. กระดูกฝ่าเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tarsus๑. บริเวณข้อเท้า๒. แผ่นหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกฝ่าเท้า[n.] (kradūk fā thāo) EN: tarsus   FR: tarse [m]
กระดูกข้อเท้า[n. exp.] (kradūk khøthāo) EN: tarsal bones ; tarsus   
กระดูกกลางฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk klāng fā thāo) EN: metatarsus ; metatarsal bones   FR: métatarse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TARSUS T AA1 R S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarsus (n) tˈaːsəs (t aa1 s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul, #42,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
足根[そくこん, sokukon] (adj-f) tarsal (relating to the tarsus - a group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]
足根骨[そっこんこつ, sokkonkotsu] (n) tarsus (group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarsus \Tar"sus\, n.; pl. {Tarsi}. [NL., fr. Gr. ? the flat of
   the foot, the edge of the eyelid. Cf. 2d {Tarse}.]
   1. (Anat.)
    (a) The ankle; the bones or cartilages of the part of the
      foot between the metatarsus and the leg, consisting in
      man of seven short bones.
    (b) A plate of dense connective tissue or cartilage in the
      eyelid of man and many animals; -- called also {tarsal
      cartilage}, and {tarsal plate}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The foot of an insect or a crustacean. It usually
    consists of form two to five joints.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tarsus
   n 1: the part of the foot of a vertebrate between the metatarsus
      and the leg; in human beings the bones of the ankle and
      heel collectively

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top