ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不定形

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不定形-, *不定形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不定形[bù dìng xíng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] indeterminate form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's an atypical motor response.[JA] 不定形の運動反応だ。 Su-zakana (2014)
No, earthquakes are random, jagged.[CN] 不,地震是随机的、不定形 Godzilla (2014)
It was a shapeless chaos capable of taking on any form[CN] 这是场不定形的混乱 有可能呈现任何形样 Genesis (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top