ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphous

AH0 M AO1 R F AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphous-, *amorphous*, amorphou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphousอะมอร์ฟัส
โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is he also bald and amorphous?เขาหัวล้านดูเหลวๆเหรอ Juno (2007)
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน The But in the Joke (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMORPHOUS    AH0 M AO1 R F AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amorphous    (j) ˈəmˈɔːfəs (@1 m oo1 f @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon, #366,117 [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] (n) {comp} amorphous [Add to Longdo]
非結晶性[ひけっしょうせい, hikesshousei] (adj-f) (See 多結晶性) amorphous [Add to Longdo]
非晶質[ひしょうしつ, hishoushitsu] (n) amorphous [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na,n) amorphous; shapeless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amorphous \A*mor"phous\, a. [Gr. ?; 'a priv. + morfh` form.]
   1. Having no determinate form; of irregular; shapeless.
    --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. Without crystallization in the ultimate texture of a solid
    substance; uncrystallized.
    [1913 Webster]
 
   3. Of no particular kind or character; anomalous.
    [1913 Webster]
 
       Scientific treatises . . . are not seldom rude and
       amorphous in style.          --Hare.
    [1913 Webster] -- {A*mor"phous*ly}, adv. --
    {A*mor"phous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amorphous
   adj 1: having no definite form or distinct shape; "amorphous
       clouds of insects"; "an aggregate of formless particles";
       "a shapeless mass of protoplasm" [syn: {amorphous},
       {formless}, {shapeless}]
   2: lacking the system or structure characteristic of living
     bodies [syn: {amorphous}, {unstructured}]
   3: without real or apparent crystalline form; "an amorphous
     mineral"; "amorphous structure" [syn: {amorphous},
     {uncrystallized}, {uncrystallised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top