ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aluminum chloride

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aluminum chloride-, *aluminum chloride*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminum Chlorideอลูมินัมคลอไรด์ [การแพทย์]
Aluminum Chloride, Anhydrousอลูมินัมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩化アルミニウム[えんかアルミニウム, enka aruminiumu] (n) aluminum chloride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aluminum chloride
      n 1: a chloride used as a wood preservative or catalyst [syn:
           {aluminum chloride}, {aluminium chloride}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top