ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caller

K AO1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caller-, *caller*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caller(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก, สิ่งเรียก, สิ่งที่เรียกร้อง, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้โทรศัพท์, ผู้เรียกประชุม

English-Thai: Nontri Dictionary
caller(n) ผู้ขานชื่อ, ผู้เรียก, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ" Brokedown Palace (1999)
- Wedell on South Boulevard. - Caller Id.เวนเดล ถนน เซาท์บูละวัท / มันจะโชว์เบอร์นะ Mean Girls (2004)
Can I check the caller ID?ขอดูได้ไหมว่าใครโทรมา Primer (2004)
All right, the caller said that she would be dead by 8:20, was it?เอาล่ะ ปลายสายที่โทรมาบอกว่าเธอจะตาย เวลา 8: 20 ใช่ไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Caller was male. Claimed your two murderers..คนโทรเป็นผู้ชาย อ้างว่าฆาตกร 2 คน The Da Vinci Code (2006)
[ Man On Phone ] WNYH. You're caller seven. Can you name our mystery song?เรียกว่า Seven คุณตั้งชื่อเพลงลึกลับของเราได้ไหม? Just My Luck (2006)
No kid had as much fun as you did. UNKNOWN CALLER What?ไม่มีเด็กคนไหน จะรู้สึกสนุกไปมากกว่าลูกอีกแล้ว มีอะไร? Chuck Versus the DeLorean (2008)
Any idea who the caller is?พอจะรู้ไหมว่าคนโทรเป็นใคร? Minimal Loss (2008)
has the phone company been served with a caller subscription subpoena?บริษัทโทรศัพท์ได้รับหมายศาล ให้แกะรอยคนที่โทรมาหรือยัง The Instincts (2008)
Jung-nam Hwang is on the line. Our next caller is...ต่อไป อ้า คนที่กำลังโทรมานี้ Scandal Makers (2008)
You know, I think that last caller had some undeniable points.ผมว่าสายที่โทรเข้ามาล่าสุด มีประเด็นที่ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ Pineapple Express (2008)
Caller id said pam werner was on the phone. I wanted to get her to back off for you.ก็หนูต้องอยู่กับเธอ เธอหดหู่ก็เพราะว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callerHe was besieged by callers.
callerThe caller refused to give us his name.
callerThe telephone operator asked the caller to hold on until a connection was made.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขก[khaēk] (n) EN: guest ; visitor ; caller  FR: invité [ m ] ; hôte [ m ] ; convive [ m ] ; visiteur [ m ]
ผู้มาเยือน[phū mā yeūoen] (n, exp) EN: visitor ; guest ; caller  FR: visiteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALLER K AO1 L ER0
CALLERS K AO1 L ER0 Z
CALLERY K AE1 L ER0 IY0
CALLER'S K AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caller (n) kˈɔːlər (k oo1 l @ r)
callers (n) kˈɔːləz (k oo1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufer { m } | Anrufer { pl }caller | callers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンバーディスプレー[nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones) [Add to Longdo]
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest [Add to Longdo]
呼び出し側[よびだしがわ, yobidashigawa] (n) caller; calling party [Add to Longdo]
弔問客[ちょうもんきゃく, choumonkyaku] (n) condolence caller [Add to Longdo]
訪問客[ほうもんきゃく, houmonkyaku] (n) caller; visitor [Add to Longdo]
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]
門前払い[もんぜんばらい, monzenbarai] (n) turning another away at the gate or front door; refusing to receive a caller; (P) [Add to Longdo]
来客[らいきゃく(P);らいかく, raikyaku (P); raikaku] (n) visitor; caller; (P) [Add to Longdo]
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caller \Call"er\, n.
   One who calls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caller \Cal"ler\, a. [Scot.]
   1. Cool; refreshing; fresh; as, a caller day; the caller air.
    --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   2. Fresh; in good condition; as, caller berrings.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caller
   adj 1: providing coolness; "a cooling breeze"; "`caller' is a
       Scottish term as in `a caller breeze'"
   2: fresh; "caller fish"
   n 1: a social or business visitor; "the room was a mess because
      he hadn't expected company" [syn: {caller}, {company}]
   2: an investor who buys a call option
   3: the bettor in a card game who matches the bet and calls for a
     show of hands
   4: a person who announces the changes of steps during a dance;
     "you need a fiddler and a caller for country dancing" [syn:
     {caller}, {caller-out}]
   5: someone who proclaims or summons in a loud voice; "the
     callers were mothers summoning their children home for
     dinner"
   6: the person who convenes a meeting; "who is the caller of this
     meeting?"
   7: the person initiating a telephone call; "there were so many
     callers that he finally disconnected the telephone" [syn:
     {caller}, {caller-up}, {phoner}, {telephoner}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top