Search result for

tine

(85 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tine-, *tine*
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tine[N] ีปลายแหลม
tinea[N] โรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา, See also: ขี้กลาก, เกลื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tine(ไทนฺ) n. เดือย,เหล็กปลายแหลม,ขวากหนาม., Syn. tyne., See also: tined adj.
tinea(ทิน'เนีย) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา,ขี้กลาก,เกลื้อน. -tineal adj.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
argentine(อาร์'เจนทิน,-ไทนฺ) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเงิน (resembling silver)
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85

English-Thai: Nontri Dictionary
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
continental(adj) เกี่ยวกับทวีป,เกี่ยวกับภาคพื้นทวีป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea barbae; tinea sycosisขี้กลากเครา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea capitis; tinea tonsuransขี้กลากหนังหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea ciliorumขี้กลากขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea cruris; tinea inguinalisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea imbricataขี้กลากหนุมาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea inguinalis; tinea crurisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Can I get you guys anything? -We're tine. Thank you.เอาอะไรไหม ไม่ ขอบคุณ The Town (2010)
Get me the biggest tines we have.ได้รับฉันซี่ใหญ่ที่สุดที่เรามี In the Heart of the Sea (2015)
And I'm the domestic one, the organizer... the one who knows that there are three tines on a dessert fork.และชั้นก็เป็นแม่ศรีเรือน คนที่รู้ว่าส้อมของหวานจะต้องมีสามแฉก In Buddy's Eyes (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าม[N] prong, See also: tine, point, fork, Example: เขานั่งพิงพนักเก้าอี้นัยน์ตาเหม่ออยู่ที่ควันซิการ์ล่องลอยขึ้นมาจากง่ามนิ้ว, Count unit: ง่าม, Thai definition: ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 เป็นต้น เช่นง่ามไม้ ไม่ง่าม ง่ามมือ สามง่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   
ไบแซนไทน์[adj.] (Baisaēnthai) EN: Byzantine   FR: byzantin
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชื้อราในร่มผ้า[n. exp.] (cheūarā nai romphā) EN: tinea crusis   
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ชุบทองขาว[n. exp.] (chup thøng khāo) FR: platiner

CMU English Pronouncing Dictionary
TINE    T AY1 N
TINER    T AY1 N ER0
TINES    T AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tine    (n) (t ai1 n)
tined    (j) (t ai1 n d)
tines    (n) (t ai1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

French-Thai: Longdo Dictionary
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
しろ[, shiro] (n) intestine (yakitori) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アコニチン[, akonichin] (n) aconitine [Add to Longdo]
アジア大陸[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent [Add to Longdo]
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
ファイル処理ルーチン[ファイルしょりルーチン, fairu shori ru-chin] file-handling routine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tine \Tine\, v. t. [See {Tind}.]
   To kindle; to set on fire. [Obs.] See {Tind}. "To tine the
   cloven wood." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Coals of contention and hot vengeance tind. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tine \Tine\, v. i. [Cf. {Tine} distress, or {Tine} to kindle.]
   To kindle; to rage; to smart. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Ne was there slave, ne was there medicine
      That mote recure their wounds; so inly they did tine.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tine \Tine\, v. t. [AS. t?nan, from t?n an inclosure. See
   {Town}.]
   To shut in, or inclose. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tine \Tine\, n. [OE. tind, AS. tind; akin to MHG. zint, Icel.
   tindr, Sw. tinne, and probably to G. zinne a pinnacle, OHG.
   zinna, and E. tooth. See {Tooth}.]
   A tooth, or spike, as of a fork; a prong, as of an antler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tine \Tine\, n. [See {Teen} affliction.]
   Trouble; distress; teen. [Obs.] "Cruel winter's tine."
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tine
   n 1: prong on a fork or pitchfork or antler

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top