Search result for

continent

(109 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continent-, *continent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continent[N] ทวีป
continent[ADJ] ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continental[ADJ] เกี่ยวกับทวีปยุโรป
continental[ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่
continental[N] จำนวนที่เล็กน้อย, Syn. whit, jot
continental shelf[N] ไหล่ทวีป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
intercontinental(อินเทอคอนทิเนน'เทิล) adj. ระหว่างทวีป
transcontinental(แทรนซฺคอน'ทิเนนเทิล) adj. ข้ามทวีป,อยู่อีกด้านของทวีป.

English-Thai: Nontri Dictionary
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
continental(adj) เกี่ยวกับทวีป,เกี่ยวกับภาคพื้นทวีป
transcontinental(adj) ข้ามทวีป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continentทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continentalแห่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental apron; continental riseลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental basinแอ่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental borderlandชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental crustเปลือกโลกภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental depositสิ่งทับถมภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental displacement; continental driftทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental divideสันปันน้ำทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental drift; continental displacementทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continental driftทวีปเลื่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continental Island เกาะริมทวีป
เกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล หรือไม่ไกลจากแผ่นดินมากนัก เกาะริมทวีป ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากเดิมเคยเป็นแผ่นดินเดียวกัน ต่อมาภายหลังจึงถูกตัดขาดแยกออกไป เพราะการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
continental seacontinental sea, ทะเลภายใน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Continental shelfไหล่ทวีป [TU Subject Heading]
continental shelfไหล่ทวีป ไหล่ทวีปของรัฐชายฝั่งประกอบด้วย พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติของดินแดนทางบกของ ตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป หรือจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ ขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้น [การทูต]
Continentsทวีป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
He's been ducking it for more than a year, across different continents.เอาล่ะ,เขาพยายามหลบเลี่ยงมามากกว่า 1 ปี หนีไปใน 3 ประเทศ 24: Redemption (2008)
You got a better chance of stopping... this wedding, from 'inside' than from another continent.แต่โอกาศที่จะหยุดงานแต่งนี้ จากด้านใน มันมีเยอะกว่าจากคนละทวีปนะเว้ย Made of Honor (2008)
This will just spread you across three continents, jeopardize the other shows.นี่มันจะทำให้แพร่กระจายไป ทั้งสามทวีปเลย ทำให้รายการโชว์อื่นเสี่ยงอันตรายไปด้วย Frost/Nixon (2008)
Natural methyl tank, fort full size, continental tiresติดไมโทมีเทน รถฟอร์ด ฟูไซร์ ใช่ยางคอนติเนนทอล Fast & Furious (2009)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
A city of uniformly sized vegetables waits every day for the hundreds of trucks that will take them to the continent's supermarkets.นครแห่งผักที่รอคอยการขนส่งทุกๆ วัน ด้วยรถบรรทุกนับร้อยคันที่จะพามันไปซูเปอร์มาเก็ตทั่วทั้งทวีป Home (2009)
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร Home (2009)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์ Home (2009)
They cover over 13% of the continents.มันครอบคลุม13% ของทวีป Home (2009)
And that- that's the Continental.แล้วนั่น... 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continentAfrica is a continent, but Greenland is not.
continentAfrica is a continent; Greenland is not.
continentAfrica was once called the Dark Continent.
continentAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
continentAn iron curtain has descended across the Continent.
continentAustralia is the smallest continent in the world.
continentBritain is separated from the Continent by the Channel.
continentColumbus sailed farther west to look for a new continent.
continentEurope is a continent of energetic peoples.
continentFar away across the Pacific lies the American Continent.
continentFlight across the continent was still a daring venture.
continentFossil fuels are abundant in that vast continent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวีป[N] continent, Example: ผมเคยไปทุกหนทุกแห่งที่อยากไป ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต้ ครบทุกทวีป, Count unit: ทวีป, Thai definition: เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี 7 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไหล่ทวีป[N] continental shelf, Example: ทีมงานขุดเจาะสำรวจหาปริมาณน้ำมันในพื้นที่ทะเลในส่วนที่เป็นไหล่ทวีป, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณใต้น้ำทะเลรอบๆ ทวีป ซึ่งมีความลาดเอียงน้อยๆ แผ่ยื่นออกไปจากฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหล่ทวีป[n.] (laithawīp) EN: continental shelf   
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
ภาคพื้น[n.] (phākpheūn) EN: ground ; mainland ; region   FR: continent [m]
สายการบินคอนติเนนตัลแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Khøntinēntal Aēlai) EN: Continental Airlines   FR: Continental Airlines
ทะเลไหล่ทวีป[n. exp.] (thalē laithawip) EN: epicontinental sea   
ทวีป[n.] (thawīp) EN: continent   FR: continent [m]
ทวีปแอฟริกา[n. prop.] (Thawīp Aepfarikā = Tthawīp Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f] ; continent africain [m]
ทวีปอเมริกาเหนือ[n. prop.] (Thawīp Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f] ; continent nord-américain [m]
ทวีปอเมริกาใต้[n. prop.] (Thawīp Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f] ; continent sud-américain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINENT    K AA1 N T AH0 N AH0 N T
CONTINENTS    K AA1 N T AH0 N AH0 N T S
CONTINENTAL    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L
CONTINENTAL    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L
CONTINENT'S    K AA1 N T AH0 N AH0 N T S
CONTINENTALS    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L Z
CONTINENTALS    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L Z
CONTINENTAL'S    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L Z
CONTINENTALLY    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L IY0
CONTINENTALLY    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continent    (n) (k o1 n t i n @ n t)
continents    (n) (k o1 n t i n @ n t s)
continental    (j) (k o2 n t i n e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontinent {m}; Erdteil {m} | Kontinente {pl}; Erdteile {pl}continent | continents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
アジア大陸[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent [Add to Longdo]
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent [Add to Longdo]
アメリカ大陸[アメリカたいりく, amerika tairiku] (n) American continent; the Americas [Add to Longdo]
インターコンチネンタル[, inta-konchinentaru] (n) intercontinental (e.g. hotel) [Add to Longdo]
インド亜大陸[インドあたいりく, indo atairiku] (n) Indian subcontinent [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
コンチネンタル[, konchinentaru] (n) continental; (P) [Add to Longdo]
コンチネンタルスタイル[, konchinentarusutairu] (n) continental style [Add to Longdo]
コンチネンタルタンゴ[, konchinentarutango] (n) continental tango [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大洲[dà zhōu, ㄉㄚˋ ㄓㄡ, ] continents [Add to Longdo]
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 [Add to Longdo]
大陆坡[dà lù pō, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf) [Add to Longdo]
大陆块[dà lù kuài, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] continental plates (geol.) [Add to Longdo]
大陆架[dà lù jià, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] continental shelf [Add to Longdo]
大陆漂移[dà lù piāo yí, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄠ ㄧˊ, / ] continental drift [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] continent; island [Add to Longdo]
陆坡[lù pō, ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf) [Add to Longdo]
陆架[lù jià, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] continental shelf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continent \Con"ti*nent\, n. [L. continens, prop., a holding
   together: cf. F. continent. See {Continent}, a.]
   1. That which contains anything; a receptacle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The smaller continent which we call a pipkin. --Bp.
                          Kennet.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the grand divisions of land on the globe; the main
    land; specifically (Phys. Geog.), a large body of land
    differing from an island, not merely in its size, but in
    its structure, which is that of a large basin bordered by
    mountain chains; as, the continent of North America.
    [1913 Webster]
 
   Note: The continents are now usually regarded as six in
      number: North America, South America, Europe, Asia,
      Africa, and Australia. But other large bodies of land
      are also reffered to as continents; as, the Antarctic
      continent; the continent of Greenland. Europe, Asia,
      and Africa are often grouped together as the Eastern
      Continent, and North and South America as the Western
      Continent.
      [1913 Webster]
 
   {The Continent}, the main land of Europe, as distinguished
    from the islands, especially from England.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continent \Con"ti*nent\, a. [L. continens, -entis, prop., p. pr.
   of continere to hold together, to repress: cf. F. continent.
   See {Contain}.]
   1. Serving to restrain or limit; restraining; opposing.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exercising restraint as to the indulgence of desires or
    passions; temperate; moderate.
    [1913 Webster]
 
       Have a continent forbearance till the speed of his
       rage goes slower. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Abstaining from sexual intercourse; exercising restraint
    upon the sexual appetite; esp., abstaining from illicit
    sexual intercourse; chaste.
    [1913 Webster]
 
       My past life
    [1913 Webster]
 
       Hath been as continent, as chaste, as true,
    [1913 Webster]
 
       As I am now unhappy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not interrupted; connected; continuous; as, a continent
    fever. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The northeast part of Asia is, if not continent with
       the west side of America, yet certainly it is the
       least disoined by sea of all that coast.
                          --Berrewood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encratite \En"cra*tite\, n. [L. Encratitae, pl., fr. Gr. ?
   self-disciplined; ? in + ? strength.] (Eccl. Hist.)
   One of a sect in the 2d century who abstained from marriage,
   wine, and animal food; -- called also {Continent}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continent
   adj 1: having control over urination and defecation [ant:
       {incontinent}]
   2: abstaining from sexual intercourse; "celibate priests" [syn:
     {celibate}, {continent}]
   n 1: one of the large landmasses of the earth; "there are seven
      continents"; "pioneers had to cross the continent on foot"
   2: the European mainland; "Englishmen like to visit the
     Continent but they wouldn't like to live there"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 continent [kõtin]
   continent; mainland
   chaste
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 continent [kɔntinɛnt]
   continent; mainland
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cont
 
 1. (kıs.) contents, continent, continue.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top