ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癣-, *癣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癣, xuǎn, ㄒㄩㄢˇ] ringworms
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  鲜 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,067

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] ringworm, #18,809 [Add to Longdo]
牛皮[niú pí xiǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] psoriasis, #34,731 [Add to Longdo]
[tǐ xuǎn, ㄊㄧˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] ringworm; Tinea corporis, #105,294 [Add to Longdo]
[gān xuǎn, ㄍㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] psoriasis [Add to Longdo]
[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch [Add to Longdo]
花斑[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up till he got this, uh, fungus. It grew-- - Stop it.[CN] 直到长了脚... The Legend of Bagger Vance (2000)
- Your psoriasis is coming back.[CN] - 你的牛皮又复发了 Thinner (1996)
- Excuse me, I have to change into a jock strap.[CN] - 对不起,我不得不改变... 成股表带。 Afterglow (1997)
You're with your two best friends waiting for girls, one of them quite possibly Princess Leia, and you wanna leave so that some jock will pat you on the head.[CN] 你和你的两个最好的朋友 等待的女孩 其中一个很可能 莱娅公主 你想离开使一些股 拍拍你的头。 Drive Me Crazy (1999)
How about the tinea on your head?[CN] 阿志,你头上的癞呢? A Moment of Romance III (1996)
I got depressed as hell when my athlete's foot and jock itch went away.[CN] 我的脚和股好了 我其实还挺郁闷的 Breaking Away (1979)
Nothing is worse than having an itch you can never scratch.[CN] 生皮最糟了,连抓都不能抓 Blade Runner (1982)
Come on , Flintstone . I'll show you to the table and have the pitball brings you a nice big pile of clams .[CN] 来吧,我带你去打火石表,并要求管理员 它带来了一大堆的片牛皮 The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
It has spots, so it is evil kill it![CN] 狗长癞,一定是妖物,一起烧了 Once Upon a Time in China II (1992)
You listen to me, girl. In here the cleanest one stinks.[CN] 听我说,孩子 这里最干净的那个都长了疥 Kapò (1960)
- You don't wanna hear about the fungus ?[CN] - 你不想听脚的事? The Legend of Bagger Vance (2000)
Toxic jock syndrome.[CN] 有毒股综合征。 Disturbing Behavior (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top