Search result for

fork

(106 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fork-, *fork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fork[N] ส้อม
fork[N] คราด
fork[N] ทางแยก (ของถนน หรือแม่น้ำ)
fork[N] ง่าม, See also: เหล็กง่าม, สิ่งที่เป็นง่าม
fork[VI] แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา, Syn. bifurcate, branch, divaricate
fork up[PHRV] ขุด (ดิน), See also: ถาง
fork up[PHRV] ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork out[PHRV] ขุด (ดิน), See also: ถาง
fork out[PHRV] ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork over[PHRV] ขุด (ดิน), See also: ถาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fork(ฟอร์ค) n. ซ่อม,ง่าม,เหล็กง่าม,คราด,กิ่งก้านสาขา,ทางแยก vt. ทำให้แยกออก,เพิ่มเสียงให้สูงขึ้น. vi. แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา., See also: forkless adj. -Phr. (tuning fork เครื่องมือโลหะสามง่ามเมื่อเคาะแล้วจะให้เสียงดนตรีออกมา)
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า,ส้อมเสียบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
fork(n) ส้อม,เหล็กง่าม,คราด,ทางแยก,กิ่งก้านสาขา,แคว
fork(vt) ใช้ส้อมตัก,โกย,ทำให้แยกออก,ทำให้เป็นง่าม
forked(adj) เป็นง่าม,มีส้อม,คดเคี้ยว,เป็นกิ่งก้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forked; furcateเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forkedเป็นง่าม [การแพทย์]
Forklift trucksรถยก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forking (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, divarication, R. ramification, divarication

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fork.- ส้อม Lion (2016)
We both also eat with forks.เราทั้งคู่กินอาหารด้วยส้อม Dying Changes Everything (2008)
Stop banging' that fork. It's used for eating, not for playin' with.เลิกเคาะช้อนนั่นได้แล้ว มันมีไว้ใช้กิน ไม่ใช่ของเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This Villager's got a pitch fork, and it's headed straight up your ass!มึงน่ะอยู่ตรงเป้ากูเผงเลยนะ เตรียมตูดพรุนไว้ได้เลย Death Race (2008)
She once stuck me with a forkเธอแทงข้าด้วยส้อม Outlander (2008)
Stick a fork in them, they're done.เอาไม้เสียบติดกันไว้เลยนะ\ เราหมดธุระกันแล้ว The Love Guru (2008)
We got somebody in our database with a knife and fork.เราเจอคนเข้าในฐานข้อมูล พร้อมกับมีดและส้อม WarGames: The Dead Code (2008)
When you come across the first fork in the road Open the first pouchเมื่อท่านถึงทางแยก จงเปิดถุงใบแรก Three Kingdoms (2008)
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก Three Kingdoms (2008)
I found a bloody fork.ฉันเจอส้อมเปื้อนเลือด Pineapple Express (2008)
You know, and they go out and get little take-out boxes with mashed potatoes and meat loaf, and try and figure out how to use the little knives and forks?เธอรู้นะ และพวกเขาออกไปเที่ยวข้างนอกกัน และห่ออาหารไปทาน มันฝรั่งบดและไส้กรอก Seven Thirty-Seven (2009)
We have to leave Forks.เราต้องไปจากฟอร์คส์ The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forkA fork fell off the table.
forkBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
forkFork-users have historically been in the minority.
forkThe general use of forks for eating started in the tenth century A.D.
forkThose who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.
forkWe played a good knife and fork.
forkCould we have a fork?
forkThis is true partly because non-Westerners have begun to take pride in their own cultures and partly because those areas of the world where forks are not used have some of the highest birth rates.
forkGive us two knives and four forks, please.
forkHe stuck a meatball with his fork.
forkThe fork made its way to Western tables several hundred years later, but it was not immediately accepted.
forkForks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้อม[N] fork, See also: fish spear, Example: ส้อมเป็นอุปกรณ์ที่พ่อใช้จับปลาในแม่น้ำ, Count unit: อัน, Thai definition: เหล็ก 2 ง่าม ปลายแหลมใช้แทงปลา
ส้อม[N] fork, Example: ผมกินอาหารฝรั่งใช้มีดกับส้อมเป็นอาวุธไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องใช้ทิ่มอาหาร ใช้คู่กับช้อน
ช้อนส้อม[N] fork, Syn. ส้อม
หางปลา[N] kind of shovel (for digging earth), See also: forked spade, Syn. พลั่วหางปลา, Example: คนงานใช้พลั่วหางปลาตักเศษหิน, Count unit: ด้าม, Thai definition: พลั่วชนิดหนึ่ง สำหรับขุดดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ช้อนส้อม [n.] (chønsøm) EN: fork   
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ไม้จำปา[n.] (māijampā) EN: pole ; forked pole for gathering fruits   
ง่าม[n.] (ngām) EN: prong ; tine ; point ; fork   FR: fourche [f] ; trident [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORK    F AO1 R K
FORKS    F AO1 R K S
FORKED    F AO1 R K T
FORKER    F AO1 R K ER0
FORKEY    F AO1 R K IY2
FORKNER    F AO1 R K N ER0
FORKING    F AO1 R K IH0 NG
FORKLIFT    F AO1 R K L IH2 F T
FORK-LIFT    F AO1 R K L IH0 F T
FORKLIFTS    F AO1 R K L IH2 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fork    (v) (f oo1 k)
forks    (v) (f oo1 k s)
forked    (v) (f oo1 k t)
forking    (v) (f oo1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, ] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X", #8,158 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times), #23,723 [Add to Longdo]
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, ] fork; bifurcation; to divide, #32,932 [Add to Longdo]
岔路[chà lù, ㄔㄚˋ ㄌㄨˋ, ] fork in the road, #35,847 [Add to Longdo]
铲车[chǎn chē, ㄔㄢˇ ㄔㄜ, / ] forklift truck, #42,702 [Add to Longdo]
叉子[chā zi, ㄔㄚ ㄗ˙, ] fork, #42,875 [Add to Longdo]
歧途[qí tú, ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ, ] fork in a road; wrong road, #44,169 [Add to Longdo]
叉车[chā chē, ㄔㄚ ㄔㄜ, / ] forklift truck, #46,438 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] fork of a tree; pitchfork, #55,585 [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, / ] forking branch, #81,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f} (Besteck; Fahrrad) | Gabeln {pl}fork | forks [Add to Longdo]
Gabelblatt {n}fork blade [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}fork crown [Add to Longdo]
Gabelscheide {f} | Gabelscheiden {pl}fork blade | fork blades [Add to Longdo]
Pratze {f} (als Lastaufnahmemittel)fork hook [Add to Longdo]
Vorlauf {m} (Fahrrad)fork rake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリットタン[, supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue [Add to Longdo]
データフォーク[, de-tafo-ku] (n) {comp} data fork [Add to Longdo]
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot [Add to Longdo]
ハンドリフト[, handorifuto] (n) handlift; pallet jack; manual forklift [Add to Longdo]
ピッチフォーク[, picchifo-ku] (n) pitchfork [Add to Longdo]
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P) [Add to Longdo]
フォークボール[, fo-kubo-ru] (n) fork ball (baseball); (P) [Add to Longdo]
フォークリフト[, fo-kurifuto] (n) forklift [Add to Longdo]
フォークロア[, fo-kuroa] (n) forklore [Add to Longdo]
リソースフォーク[, riso-sufo-ku] (n) {comp} resource fork [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fork \Fork\, v. i. [imp. & p. p. {Forked}; p. pr. & vb. n.
   {Forking}.]
   1. To shoot into blades, as corn.
    [1913 Webster]
 
       The corn beginneth to fork.      --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into two or more branches; as, a road, a tree,
    or a stream forks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fork \Fork\, v. t.
   To raise, or pitch with a fork, as hay; to dig or turn over
   with a fork, as the soil.
   [1913 Webster]
 
      Forking the sheaves on the high-laden cart. --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]
 
   {To fork over} {To fork out}, to hand or pay over, as money;
    to {cough up}. [Slang] --G. Eliot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fork \Fork\ (f[^o]rk), n. [AS. forc, fr. L. furca. Cf.
   {Fourch['e]}, {Furcate}.]
   1. An instrument consisting of a handle with a shank
    terminating in two or more prongs or tines, which are
    usually of metal, parallel and slightly curved; -- used
    for piercing, holding, taking up, or pitching anything.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything furcate or like a fork in shape, or furcate at
    the extremity; as, a tuning fork.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the parts into which anything is furcated or
    divided; a prong; a branch of a stream, a road, etc.; a
    barbed point, as of an arrow.
    [1913 Webster]
 
       Let it fall . . . though the fork invade
       The region of my heart.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A thunderbolt with three forks.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The place where a division or a union occurs; the angle or
    opening between two branches or limbs; as, the fork of a
    river, a tree, or a road.
    [1913 Webster]
 
   5. The gibbet. [Obs.] --Bp. Butler.
    [1913 Webster]
 
   {Fork beam} (Shipbuilding), a half beam to support a deck,
    where hatchways occur.
 
   {Fork chuck} (Wood Turning), a lathe center having two prongs
    for driving the work.
 
   {Fork head}.
    (a) The barbed head of an arrow.
    (b) The forked end of a rod which forms part of a knuckle
      joint.
 
   {In fork}. (Mining) A mine is said to be in fork, or an
    engine to "have the water in fork," when all the water is
    drawn out of the mine. --Ure.
 
   {The forks of a river} or {The forks of a road}, the branches
    into which it divides, or which come together to form it;
    the place where separation or union takes place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracket \Brack"et\, n. [Cf. OF. braguette codpiece, F. brayette,
   Sp. bragueta, also a projecting mold in architecture; dim.
   fr. L. bracae breeches; cf. also, OF. bracon beam, prop,
   support; of unknown origin. Cf. {Breeches}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) An architectural member, plain or ornamental,
    projecting from a wall or pier, to support weight falling
    outside of the same; also, a decorative feature seeming to
    discharge such an office.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is the more general word. See {Brace},
      {Cantalever}, {Console}, {Corbel}, {Strut}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Engin. & Mech.) A piece or combination of pieces, usually
    triangular in general shape, projecting from, or fastened
    to, a wall, or other surface, to support heavy bodies or
    to strengthen angles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A shot, crooked timber, resembling a knee, used as
    a support.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) The cheek or side of an ordnance carriage.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) One of two characters [], used to inclose a
    reference, explanation, or note, or a part to be excluded
    from a sentence, to indicate an interpolation, to rectify
    a mistake, or to supply an omission, and for certain other
    purposes; -- called also {crotchet}.
    [1913 Webster]
 
   6. A gas fixture or lamp holder projecting from the face of a
    wall, column, or the like.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gunnery) A figure determined by firing a projectile
    beyond a target and another short of it, as a basis for
    ascertaining the proper elevation of the piece; -- only
    used in the phrase, to establish a bracket. After the
    bracket is established shots are fired with intermediate
    elevations until the exact range is obtained. In the
    United States navy it is called {fork}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bracket light}, a gas fixture or a lamp attached to a wall,
    column, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fork
   n 1: cutlery used for serving and eating food
   2: the act of branching out or dividing into branches [syn:
     {branching}, {ramification}, {fork}, {forking}]
   3: the region of the angle formed by the junction of two
     branches; "they took the south fork"; "he climbed into the
     crotch of a tree" [syn: {fork}, {crotch}]
   4: an agricultural tool used for lifting or digging; has a
     handle and metal prongs
   5: the angle formed by the inner sides of the legs where they
     join the human trunk [syn: {crotch}, {fork}]
   v 1: lift with a pitchfork; "pitchfork hay" [syn: {pitchfork},
      {fork}]
   2: place under attack with one's own pieces, of two enemy pieces
   3: divide into two or more branches so as to form a fork; "The
     road forks" [syn: {branch}, {ramify}, {fork}, {furcate},
     {separate}]
   4: shape like a fork; "She forked her fingers"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fork
 
 
   In the open-source community, a fork is what occurs when two (or more)
   versions of a software package's source code are being developed in
   parallel which once shared a common code base, and these multiple versions
   of the source code have irreconcilable differences between them. This
   should not be confused with a development branch, which may later be folded
   back into the original source code base. Nor should it be confused with
   what happens when a new distribution of Linux or some other distribution is
   created, because that largely assembles pieces than can and will be used in
   other distributions without conflict.
 
   Forking is uncommon; in fact, it is so uncommon that individual instances
   loom large in hacker folklore. Notable in this class were the Emacs/XEmacs
   fork, the GCC/EGCS fork (later healed by a merger) and the forks among the
   FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD operating systems.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top