ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tinea

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinea-, *tinea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinea[N] โรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา, See also: ขี้กลาก, เกลื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tinea(ทิน'เนีย) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา,ขี้กลาก,เกลื้อน. -tineal adj.
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea barbae; tinea sycosisขี้กลากเครา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea capitis; tinea tonsuransขี้กลากหนังหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea ciliorumขี้กลากขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea cruris; tinea inguinalisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea imbricataขี้กลากหนุมาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea inguinalis; tinea crurisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อราในร่มผ้า[n. exp.] (cheūarā nai romphā) EN: tinea crusis   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣蛾[いが;イガ, iga ; iga] (n) (uk) Tinea translucens (species of clothes moth) [Add to Longdo]
陰金[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 陰金田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
陰金田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
頑癬[がんせん, gansen] (n) (See 白癬) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
田虫;頑癬[たむし, tamushi] (n) (頑癬 is irregular) ringworm (of the body); tinea corporis [Add to Longdo]
白癬;白禿瘡[しらくも;しらくぼ(白癬);はくせん(白癬), shirakumo ; shirakubo ( shiro sen ); hakusen ( shiro sen )] (n) scalp ringworm; tinea capitis; trichophytosis capita [Add to Longdo]
[なまず, namazu] (n) tinea versicolor [Add to Longdo]
癜風[でんぷう, denpuu] (n) chromophytosis; tinea versicolor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinea \Tin"e*a\, n. [L., a worm, a moth.]
   1. (Med.) A name applied to various skin diseases, but
    especially to ringworm. See {Ringworm}, and {Sycosis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A genus of small Lepidoptera, including the
    clothes moths and carpet moths.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tinea
   n 1: infections of the skin or nails caused by fungi and
      appearing as itching circular patches [syn: {tinea},
      {ringworm}, {roundworm}]
   2: type genus of the Tineidae: clothes moths [syn: {Tinea},
     {genus Tinea}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 tinea
  1. cockroach
  2. moth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top