Search result for

อาร์เจนตินา

(5 entries)
(0.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาร์เจนตินา-, *อาร์เจนตินา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาร์เจนตินา    [N] Argentina, Syn. ประเทศอาร์เจนตินา, Example: คนรวยในอาร์เจนตินา ที่อาศัยอยู่ในวิลลาขนาดใหญ่ ต้องสร้างกำแพงรั้วสูงลิบ เพื่อป้องกันการลักขโมย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Argentina    [N] อาร์เจนตินา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argentina(อาร์เจนที'นา) n. ประเทศอาร์เจนตินา, Syn. -the Argentine,Argentine Republic
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา

Are you satisfied with the result?

Go to Top