ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secrecy

S IY1 K R AH0 S IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrecy-, *secrecy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrecy[N] ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth

English-Thai: Nontri Dictionary
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secrecyความลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blackmail depends on secrecy.การแบล็กเมล์มันขึ้นอยู่กับความลับ Clue (1985)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
You may be assured of my secrecy.คุณแน่ใจได้เลยว่าผมจะเก็บเป็นความลับ Episode #1.5 (1995)
Unless you, too, are bound in the secrecy which Lydia seems to think necessary.นอกจากนี้ป้าไม่ต้องไปเก็บความลับอีกแล้ว ซึ่งลิเดียดูเหมือนจะคิดว่ามันไม่จำเป็นเลย Episode #1.6 (1995)
An old claim that was settled under terms of absolute secrecy.เป็นสิทธิตกลงกันภายใต้เงื่อนไขลับสุดยอด Titanic (1997)
The secrecy is regrettable, but necessary.ความลับไม่น่ารื่นรมย์ แต่ก็จำเป็น The Man in the Iron Mask (1998)
After shadows and secrecy - exposure, full light.เราจะออกรายการเผยโฉมความจริง Pola X (1999)
What hope you had in secrecy is now gone.ความหวังที่เจ้าจะปกปิดเป็นความลับนั้น ไม่ได้แล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.มันเป็นสิ่งที่ปกปิดเธอเพื่อความลับของรวงผึ้ง Resident Evil (2002)
I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy conspiracy and things of that nature.ศิวะ โชปรา นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแคนาดา) ว่ามีปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับความลับลมคมใน การสมคบคิดและอะไรต่าง ๆ The Corporation (2003)
Then why all the secrecy?งั้นทำไมต้องหลบๆ ซ่อนๆ ด้วย The Perfect Man (2005)
I had feared the Priory's penchant for secrecy might prevail.ข้าเคยเกรงว่าการเก็บความลับของกลุ่มไพเออรี่จะมีชัย The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secrecyIt was told me under pledge of secrecy.
secrecySecrecy is of the essence in this matter.
secrecyThe conference was cloaked in secrecy.
secrecyThis plan requires secrecy.
secrecyWe bound her to secrecy.
secrecyWe bound him secrecy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
ความลับทางการบริหาร[n. exp.] (khwāmlap thāng kān børihān) EN: administrative secrecy   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRECY    S IY1 K R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrecy    (n) sˈiːkrəsiː (s ii1 k r @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保密性[bǎo mì xìng, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] secrecy, #51,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f} | Heimlichkeiten {pl}secrecy | secrecies [Add to Longdo]
Postgeheimnis {n}secrecy of the post [Add to Longdo]
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し立て[かくしだて, kakushidate] (n,vs) secrecy [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P) [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P) [Add to Longdo]
内密[ないみつ, naimitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy [Add to Longdo]
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques [Add to Longdo]
秘密[ひみつ, himitsu] (adj-na,n,adj-no) secret; secrecy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrecy \Se"cre*cy\, n.; pl. {Secrecies}. [From {Secret}.]
   1. The state or quality of being hidden; as, his movements
    were detected in spite of their secrecy.
    [1913 Webster]
 
       The Lady Anne,
       Whom the king hath in secrecy long married. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is concealed; a secret. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Seclusion; privacy; retirement. "The pensive secrecy of
    desert cell." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of being secretive; fidelity to a secret;
    forbearance of disclosure or discovery.
    [1913 Webster]
 
       It is not with public as with private prayer; in
       this, rather secrecy is commanded than outward show.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrecy
   n 1: the trait of keeping things secret [syn: {secrecy},
      {secretiveness}, {silence}]
   2: the condition of being concealed or hidden [syn: {privacy},
     {privateness}, {secrecy}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top